Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Електронні Видання онлайн Готельно-ресторанна справа. Туризм Періодичні видання для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм

Періодичні видання для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм

{socbuttons}
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Категорія А

UntitledScience and innovation. Наука та інновації - науково-практичний журнал. Основну увагу в публікаціях приділено висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень і розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також оприлюдненню питань комерціалізації наукових проєктів і впровадження їх у різні галузі господарювання та виробництва. В журналі публікуються оригінальні роботи з різних напрямів науки й техніки, які є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України; оглядові матеріали, присвячені інформаційному супроводу інноваційної діяльності та висвітленню діяльності інноваційних структур. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних та економічних галузей науки. В 2017 році англомовну версію журналу (ISSN 2409-9066) включено до наукометричної бази даних Web of Science (індекс цитування нових джерел Emerging Sources Citation Index, ESCI). З липня 2019 року журнал «Science and innovation» (ISSN 2409-9066) входить до бази даних Scopus.

titul Ukrainian Food Journalпублікує оригінальні наукові (дослідницькі) статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами.

Харчова наука і технологія - науково-виробничий журнал відкриває можливість об’єднання різних категорій читачів з науковими працівниками, викладачами, студентами та спеціалістами у галузі виробництва, зберігання, використання харчових продуктів, їх товарознавчої оцінки, контролю безпечності і т.д. Основні наукові напрямками видання: Нутріціологія, дієтологія, проблеми харчування; Біопроцеси, біотехнологія харчових продуктів, БАР; Хімія харчових продуктів і матеріалів. Нові види сировини; Технологія і безпека продуктів харчування; Процеси, обладнання, автоматизація, управління та економіка; Екологія і охорона навколишнього середовища. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами.

 Категорія Б 

coverІнновації та технології в сфері послуг харчування - засновником є Черкаський державний технологічний університет. Дослідження інновацій та технологій є найбільш актуальними для сучасної науки. Впровадження інновацій ‒ невід’ємна риса сьогоденного суспільства, яке невпинно змінюються. Сфери послуг та харчування є досить чутливими до змін, адже вони повинні швидко реагувати на нові потреби клієнтів, відстежувати сегмент своїх споживачів. Інновації та технології підвищують рівень конкурентоспроможності галузі, сприяють використанню та комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок, зумовлюють випуск на ринок нових товарів та послуг. Ідея створення журналу виникла у колі колег кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету, у процесі підготовки та проведення вже традиційної для нашого колективу Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», адже ми потребуємо власної дискусійної платформи для ведення поглибленого наукового діалогу, до якого сподіваємось долучити як знаних фахівців галузі, так і молодих науковців. Дослідження та імплементація інновацій та технологій сприятиме розвитку сфери послуг та харчування, що позитивно відбиватиметься на економіці країни в цілому. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

THE BULLETIN OF THE DNIPROPETROVSK UNIVERSITY. SERIES: MANAGEMENT OF INNOVATIONS

European Journal of Management Issues - видання публікує результати досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, менеджменту та маркетингу наукових досліджень, корпоративного управління. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями менеджменту інновацій та інноваційної діяльності. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

112

Ukrainian Journal of Food Science - наукове видання публікує оригінальні наукові (дослідницькі) статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Всі періодичні видання ХНТУ

Вісник Херсонського національного технічного університету - є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за науковими напрямами, серед яких є сфера обслуговування. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Збірник наукових праць Георгафія та туризм - науковий журнал, на сторінках якого висвітлено актуальні питання теорії та практики туризму, країнознавчихдосліджень, проблем регіонального розвитку, теорії та практики природничої географії. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва - основною метою збірника є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. На його сторінках читачі зустрінуться як з представниками сучасної вітчизняної наукової еліти, професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів, керівниками та спеціалістами підприємств і організацій, представниками органів державної влади, так і вченими інших країн з різних питань сільськогосподарського виробництва та економіки. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Том 10 № 2 (2018): ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | Food Industry  EconomicsЕкономіка харчової промисловостітематична спрямованість журналу пов’язана з висвітлюванням основних напрямків розвитку економічної науки, а саме: наукових проблем трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; сучасних проблем економіки підприємств; теоретичних і практичних аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; фінансово-кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; інформаційних технологій та математичних методів у рішенні сучасних фінансово-економічних проблем; економіко-екологічних проблем; соціально-економічних аспектів розвитку. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

HDUHT Digital Repository (DSpace-5.4): Збірники наукових праць ХДУХТ

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлізбірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості продуктів харчування і непродовольчих товарів. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

cover-restaurantandhotelconsulting-new

Ресторанний і готельний консалтинг. Інноваціїпублікує статті з висвітлюванням основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи, а саме: стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Товарознавчий вісникТоварознавчий вісник - збірник наукових висвітлює проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей. Публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Без названия (1) Technology audit and production reserves - тематика журналу: публікація наукових статей, присвячених пошуку можливостей зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції на промислових підприємствах. Особливістю є те, що кожна досліджувана проблема розглядається з двох боків - з боку економіки і з боку інженерії, наприклад, в контексті формування критерію «ціна - якість», в якому перша складова стосується досліджень в області економіки підприємства, а друга - в області інженерії. Науковий результат, що отримано на перетині цих наук, може бути використаний в реальному виробництві для виявлення резервів, які забезпечують можливість зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Без категорії 

ag-01-2021-cover_1 Академія гостинності - основні переваги журналу: тільки практична інформація про всілякі сторони життєдіяльності oтeля і pecтopaна, достовірність інформації, що максимально спрощується процес управління закладами, прийняття вірних управлінських рішень власниками і менеджерами вищої ланки; повний комплект ідей та ноу-хау; досвід успішних практиків на кращих прикладах: секрети оптимізації роботи, помилки і головні висновки.

Міжнародний туризмє першим туристичним періодичним виданням Незалежної Україні. Журнал розповідає про заморські дивовижі та вітчизняні цікавинки, природні та рукотворні чудеса планети, знайомить із відомими мандрівниками й митцями, представляє провідні торгові марки, публікує матеріали про туристичні маршрути, автоподорожі, спорт, здоров’я, пропонує сотні варіантів відпочинку.

Без названия Ресторатор - професіонали ресторанного бізнесу читають «Ресторатор» вже більше 15 років. Журнал видається з 2003 року, і за цей час по праву став провідним українським професійним виданням для тих, хто займається ресторанним бізнесом. на сторінках журналу висвітлюються найостанніші новини ресторанного життя України і зарубіжжя, поради експертів, практичні рекомендації, оглядові та аналітичні статті, а також інтерв'ю з відомими рестораторами і шеф-кухарями.

Український туризмінформаційно-аналітичне видання, орієнтоване на професіоналів туристичного ринку. Новини туризму та туристичного бізнесу, корисні поради, практична інформація. У кожному номері публікуються матеріали, в яких представлена вичерпна інформація по ринку авіаперевезень, готельного обслуговування, страхування, морських круїзів, туризму, новим технологіям, а також останні зміни в законодавчій базі з коментарями експертів і фахівців туристичної галузі.

 Українська Туристична Газета - UTG - Home | FacebookУкраїнська туристична газетаоб'єднала зусилля професіоналів турбізнесу, журналістів та «небайдужих мандрівників» з метою створення компетентного інформаційно-аналітичного видання, яке б оперативно висвітлювало проблеми розвитку тревел-індустрії. Особливості розвитку внутрішнього, в'їзного та виїзного туризму, готельного господарства, авіаційної галузі і т.д. - є предметом уваги видання

 

 

Читати 429 разів