Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Електронні Видання онлайн Публічне управління та адміністрування Наукові фахові видання України зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Наукові фахові видання України зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

{socbuttons}
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Категорія А 

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journalміжнародний науковий рецензований фаховий економічний журнал з відкритим доступом. Місія журналу – публікація результатів рецензованих наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Рукописи, що присвячені питанням розвитку аграрного сектора економіки, сільських територій, економіки природних, зокрема земельних ресурсів і навколишнього середовища, людських ресурсів у країнах Східної Європи особливо вітаються. Журнал є форумом для обговорення питань, що становлять інтерес для тих, хто виконує економічні дослідження, а також тих, хто пов’язаний з економічною політикою та освітою. У журналі публікують тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем зазначеної тематики. Вітається подання міждисциплінарних статей. Журнал інформує також про події наукового життя й економічну освіту, публікує рецензії наукових праць і підручників з економічної тематики.  Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами.

IM_1_2005_5410e499779342c79b015ff6062e7af3 Innovative MarketingІнноваційний маркетинг - міжнародне наукове рецензоване видання, спрямоване на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами використання інноваційних інструментів маркетингу, їх характеру, різноманіття, функцій, ефективності і т.д., не рівноваги ринкового попиту та пропозиції, прогнозування цін, організації наукових досліджень для інноваційних продуктів та послуг, реклами та PR менеджменту. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: державна політика у сфері інновацій та інноваційного маркетингу; інновації у формах, методах та інструментах маркетингу; інноваційний менеджмент у компаніях; стимулювання співробітників компанії для розвитку маркетингових інновацій; корпоративне управління та соціальна відповідальність; корпоративна культура та інноваційний маркетинг; права власності на інновації та винаходи; еконо-метричні методи та моделювання в інноваційному маркетингу; технології “ноу-хау” в інноваційному маркетингу; аналіз великих даних та інноваційний маркетинг. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами.

 

PPM_1_2003_ecf1a6aa9d44af114405d8f8eff99f5d Problems and Perspectives in Management. Проблеми і перспективи менеджментуміжнародне наукове рецензоване видання, прямоване нана висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами менеджменту міжнародних організацій та спільнот, державного та регіонального управління, управління компанією тощо, що орієнтовані на існуючі та нові методи, техніки та підходи у галузі управління. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами.

UntitledScience and innovation. Наука та інновації - науково-практичний журнал. Основну увагу в публікаціях приділено висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень і розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також оприлюдненню питань комерціалізації наукових проєктів і впровадження їх у різні галузі господарювання та виробництва. В журналі публікуються оригінальні роботи з різних напрямів науки й техніки, які є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України; оглядові матеріали, присвячені інформаційному супроводу інноваційної діяльності та висвітленню діяльності інноваційних структур. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних та економічних галузей науки. В 2017 році англомовну версію журналу (ISSN 2409-9066) включено до наукометричної бази даних Web of Science (індекс цитування нових джерел Emerging Sources Citation Index, ESCI). З липня 2019 року журнал «Science and innovation» (ISSN 2409-9066) входить до бази даних Scopus.

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» увійшов до еліти української  наукової періодики — Сумський державний університетМаркетинг і менеджмент інновацій - наукове видання розміщується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А»). Індексується міжнародною наукометричною базою Emerging Sources Citation Index (Web of Science). Усі статті проходять перевірку на плагіат програмою Unicheck.

 Категорія Б  

LogoЗбірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні наукиохоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, що проводяться на макро-, мезо та мікрорівні, щодо різних аспектів економіки, корпоративного управління та маркетингу. Метою збірника є пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям економічної сфери діяльності, сприяння розвитку наукових шкіл з питань стратегічних питань розвитку економіки, маркетингу, менеджменту. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка - електронне наукове фахове видання, тематикою якого є економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Актуальні проблеми державного управління - збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління, який охоплює широкий спектр питань державного управління. Теми розглядаються в різних аспектах теорії і практики регіонального і галузевого управління, місцевого самоврядування. Видання розраховане на державних службовців усіх рівнів, наукових працівників, аспірантів, докторантів, керівників державних установ, підприємств, громадських організацій та об’єднань, а також на широке коло спеціалістів різних напрямків – і читачів, які цікавляться питаннями, пов’язаними з державним управлінням. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Аспекти публічного управління - науковий журнал заснований Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, на сторінках якого озглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти публічного управління та адміністрування, цифрової трансформацій суспільства та влади. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Національна академія державного управління при Президентові УкраїниВісник Національної академії державного управління при Президентові України - науковий журнал, тематикою якого є висвітлення результатів науково-дослідних робіт, результатів теоретичних і прикладних досліджень учених, фахівців, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів з питань державного управління, політології та філософії, а також забезпечення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідницької діяльності. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління - у Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та працівників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментаріюфінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Державне управління - фахове періодичне видання, тематикою якого є публікація результатів наукових досліджень з питань державного управління. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Зображення домашньої сторінки журналуВісник Тернопільського національного економічного університетунауковий журнал публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

Державне управління та місцеве самоврядування - збірник наукових праць сприяє розвитку публічного управління та адміністрування шляхом висвітлення наукових досягнень у цій сфері і впровадження їх у практику. Забезпечення можливості науковцям публікувати результати своїх досліджень з питань розвитку держави і суспільства, обмін позитивним досвідом між науковцями. У збірнику наукових праць публікуються дослідження з питань державного управління, публічного адміністрування, місцевого самоврядування, механізмів галузевого управління, проблем формування і розвитку громадянського суспільства, муніципального менеджменту, регіонального розвитку. Збірник призначений для науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, фахівців у галузі публічного управління. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Eкономіка і прогнозуванняЕкономіка і прогнозування - тематикою міжнародного журналу є прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі; дослідження кон’юнктури ринків, економіко-математичні методи і моделі прогнозування; питання інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку; висвітлення актуальних питань поєднання економіки та політики, моніторинг соціально-економічних трансформацій, події наукового життя. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ, банків, підприємств, організацій і установ. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Журнал ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА - Державне підприємство по розповсюдженню  періодичних видань «Преса»Економіка та держава - наукове фахове видання України з питань економіки, висвітлює основні напрями розвитку економічної науки у державі та суспільстві, проблеми державного управління в УкраїніВидання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Обкладинка_без номеруЕкономіка України журнал орієнтований на керівників і фахівців усіх галузей господарства, управлінців, представників бізнесу, співробітників науково-дослідних установ і викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів, учених і практиків. Проблематика: економічна теорія; теоретичні та практичні питання менеджменту; фінансова, податкова та кредитна сфери; страхування; регіональний розвиток і децентралізація; АПК; світогосподарські зв’язки; економічні проблеми природокористування; економіка зарубіжних країн; соціальні проблеми, освітянська галузь; історичний аспект в економічній науці. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Економіка, управління та адміністрування - науковий журнал, основною метою якого є оприлюднення, висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, державного управління, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, обліку та аудиту, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Економічний простір - збірник наукових праць, міжнародне рецензоване видання, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами. Цілями наукового збірника є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій. идання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Логотип колекціїІнвестиції: практика та досвід - науково-практичний журнал, на сторінках якого висвітлюються актуальні теоретико-методологічні та практичні проблеми інвестиційної діяльності і державної політики інвестування на національному й регіональному рівнях, а також питання формування умов для забезпечення ефективності інвестування та інвестиційного менеджменту в сучасних умовах ринкових перетворень та глобалізації. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

					##issue.viewIssueIdentification##				Науковий вісник: Державне управління - журнал заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень. Збірник висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми публічного урядування у сфері цивільного захисту. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

Публічне управління і адміністрування в Українінауковий журнал, який висвітлює результатів наукових пошуків дослідників у галузі публічного управління. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б»). Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.

Зображення домашньої сторінки журналуРегіональні аспекти розвитку продуктивних сил України - науковий журнал, метою якого є є висвітлення теоретичних, методологічних та методичних розробок в галузі регіональних аспектів розвитку продуктивних сил; дослідження особливостей розвитку регіональної економіки; соціальних, демографічних, екологічних та інших особливостей розвитку продуктивних сил в Україні та світі. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б»). Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.

Зображення домашньої сторінки журналуСвіт фінансів - науковий журнал призначений для професіоналів, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами з питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблеми у сфері державних фінансів; оподаткування фіскальної по­літики; державного адміністрування і фінансового менеджменту; банківської справи і монетар­ної політики; ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Статистика України - у журналі висвітлюються загальні теоретичні та методологічні проблеми статистики, проблеми реформування державної статистики та переходу на міжнародну систему обліку і статистики, питання макроекономічної та регіональної статистики, статистики видів економічної діяльності, демографічної і соціальної статистики, проведення переписів; соціально-економічне становище України, проблеми розвитку її економіки, проблеми державного управління й менеджменту. Обговорюються різноманітні аспекти розбудови національної статистики в умовах ринкової економіки, а також маркетингу статистичної інформації. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Фінанси України - науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал, у якому висвітлюються актуальні проблеми та основні потоки фінансової науки, зокрема: - глобальна економіка та міжнародні фінанси; - управління державними фінансами; - бюджетна, фіскальна, грошово-кредитна, митна політики; - теорія та історія фінансів; - фінансово-економічне регулювання; - фінансування соціального сектору; - бухгалтерський облік та аудит; - ринок фінансових послуг; - фінансування інституційних секторів економіки; - критика та бібліографія. Тематичні випуски публікуються на основі матеріалів “круглих столів”, наукових семінарів, науково-практичних конференцій. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

Часопис економічних реформ. Time description of economic reforms - науковий журнал висвітлює питання соціально-економічного розвитку України, методологічних і прикладних проблем сучасної економіки, досліджень у галузі економіки, менеджменту, організації виробництва та підприємництва, досвіду реформувань у всіх сферах економічної діяльності. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

Читати 2247 разів