Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Електронні Видання онлайн Філософія Наукові фахові видання України зі спеціальності 033 Філософія

Наукові фахові видання України зі спеціальності 033 Філософія

{socbuttons}
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Категорія А

kmjh-smallKyiv-Mohyla Humanities Journal - перший англомовний рецензований електронний журнал відкритого доступу у галузі гуманітарних наук в Україні. Вид. з 2014 р.,один раз на рік. Охоплює теми літератури, історії та філософії, акцентуючи на дослідженнях Центральної та Східної Європи та українських студіях. Індексується у Web of Science CC. Фаховий (категорія А) Переліку МОН.

Sententiae  -  історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії. З 2015 року індексується в базі анотацій і цитувань рецензованої літератури SCOPUS.

антрополог

Антропологічні виміри філософських досліджень - у збірнику з філософських наук представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявлення та рефлексії в філософії науки, техніки, мови.

 Категорія В

Картинки по запросу Humanities studies - науковий часопис демонструє, що світ трансформується, стрімко, до невпізнання, ми перебуваємо на порозі нової промислової і технологічної революцій, які докорінно змінюють плин нашого повсякдення, способи роботи, взаємодії та екзистенції людини. Нічого подібного до четвертої промислової та технологічної революцій людство не зазнавало. Новітні технології міцно поєднують фізичний, цифровий і біологічний світи. З’являються нові бізнес-моделі, перебудовуються системи виробництва, споживання. Ці зміни трансформують людину, природу суспільство і все людство, тому необхідно вчитися ними керувати.

Studies in History and Phylosphy of Science and Technology (Дослідження з історії і філософії науки і техніки) є фаховим науковим виданням з історичних та філософських наук. Журнал друкує оригінальні й оглядові наукові статті за напрямом «Історія та археологія», концентруючи увагу в першу чергу на питаннях історії науки, техніки, освіти й культури України й світу, та оригінальні й оглядові наукові статті за напрямом «Філософія». Журнал входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Журнал внесено в міжнародні наукові бази даних.

докса Δόξα/Докса -  збірник наукових праць з філософії та філології, спеціалізацією якого є філософія, філологія та інши гуманітарні науки. Його мета -  сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук.

Гуманітарні візії - журнал є фахових журналом категорії "Б" зі спеціальностей 033-філософія та 052-політологія. Журнал не орієнтується на якусь окрему філософську чи політологічну школу та не репрезентує особливі філософські та політологічні погляди. Журнал орієнтується на методологічний плюралізм та розмаїття думок і позицій, які науково аргументовані та доведені.

гумстуд Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія - науковий журнал, головною метою якого є сприяння розвитку  наукових досліджень у сфері педагогіки, психології та філософії. Журнал входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Грані - науково-теоретичний альманах вислвітлює перебіг суспільної трансформації в Україні та інших пострадянських країнах, проблематика міждержавних конфліктів, вплив глобалізації та особливості геополітики у Східній Европі, соціально-гуманітарні питання сучасного світу, нові погляди на класичні вчення відомих мислителів тощо. Включено до переліку наукових фахових видань України. Індексується в міжнародних наукометричних базах.

висныкдон Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства - видання спрямоване на багатопланове наукове висвітлення широкого кола актуальних проблем соціальної філософії, історії філософії, філософської антропології, філософії освіти, філософії права, етики, естетики, культурології, соціології. Вісник сприяє популяризації соціально-філософської проблематики, надає педагогічній спільноті можливість відкритого дискусійного висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку сучасного філософського знання, важливих наукових здобутків означеної галузі.

висныкжит Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки - спеціалізований науковий журнал на своїх сторінках сприяє обміну останніми досягненнями у сфері зазначених наук між науковцями Житомирщини та інших регіонів України. 

висныкльв

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії - це збірник наукових праць, у якому висвітлено актуальні проблеми методології політичних та філософських наук. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. Журнал входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. 

висныкльвов Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки - це збірник наукових праць, у якому публікуються статті на актуальні філософські проблеми за тематичними напрямками:  · онтологія,  гносеологія, феноменологія;   · соціальна  філософія та філософія історії; · філософська  антропологія, філософія культури; · історія  філософії; · філософська семіотика; · етика; · естетика; · філософія науки; · філософія мови  (лінгвістична філософія) і семіотика. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. Журнал входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових працьВісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологіязбірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

 

Картинки по запросу Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія - вісник уміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам філософії, філософії права, політології та соціології. В ньому друкуються автори не тільки з України, але й зі Сполучених Штатів Америки, Польщі, Болгарії, Росії та інших закордонних держав. Зареєстрований у міжнародних науково-метричних базах.


висныкхар Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Теорія культури і філософія наукиу журналі друкуються статті, присвячені широкому колу філософських та культурологічних проблем, зокрема з філософії наукифілософської антропології, герменевтики, гносеології, онтології та метафізики, логіки, філософії релігії та релігієзнавства, українознавства, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетіїу журналі друкуються статті, присвячені широкому колу актуальних філософських проблем (у межах таких галузей спеціальності "Філософія" (033), як онтологія, гносеологія, феноменологія, діалектика і методологія пізнання, соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, історія філософії, логіка, етика, естетика, філософія науки, філософія освіти, філософія права).

Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних наукахє науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати сучасних епістемологічних досліджень у галузі філософських, соціальних і політичних наук. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з політичних наук.

Human Studies: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series of “Philosophy”Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філософіяпублікуються статті з актуальних проблем філософського знання. Особливу увагу звернуто на антроплогічні виміри історико-філософського процесу, освітньо-педагогічного простору, соціально-культурних проблем сучасності. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури. Включено до Переліку наукових фахових видань та міжнародних наукометричних базах даних.

мульти Мультиверсум. Філософський альманах - наукове видання висвітлює найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного суспільства. Призначений для співробітників науково-дослідних організацій, наукових фахівців, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних заклад. Включене до «Переліку наукових фахових видань України» за спеціальностями «Філософія» і «Релігієзнавство».

наукпиз Наукове пізнання: методологія та технологія - фаховий журнал з філософії, місією якого є розвиток сучасного наукового знання, дослідження пізнавального, ціннісного, соціально-політичного, морального та естетичного відношення людини до світу та людини. Особливе значення в журналі надається вивченню моральних складових розвитку суспільства, розвитку творчої особистості у сфері освіти. Журнал включений в Український індекс наукового цитування, а також до Переліку провідних рецензованих журналів МОН.

Картинки по запросу Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавствометою наукового журналу є висвітлення сучасних дослідницьких підходів та результатів оригінальних фахових досліджень у галузі філософських наук та релігієзнавства, що відповідають міжнародним академічним стандартам і здійснюються за визначеним тематичним спрямуванням.

Освітній дискурс: збірник наукових праць - у різних рубриках наукового фахового видання висвітлюється проблематика сучасної освіти і науки в контексті цивілізаційних соціокультурних змін. У збірнику оприлюднюються результати  наукових досліджень провідних вчених та кваліфікаційних і дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, які охоплюють всі галузі знань дотичні до освіти (педагогіка, філософія, психологія, культура, філологія, управління, право тощо). Крім того, на сторінках видання друкуються навчально-методичні доробки досвідчених педагогів-практиків та освітян-новаторів.

Картинки по запросу Освітологія/Oświatologia - науковий журнал є українсько-польським/польсько-українським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології. Тематика журналу. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти. Адресовано керівникам освітніх закладів всіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, слухачам закладів післядипломної освіти, вчителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства. Науковий журнал «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань Українию.

перспек Перспективи - соціально-політичний журнал, що представляє результати фундаментальних наукових і прикладних досліджень в області філософських наук, які проводяться в Україні та світі. Особлива місія журналу спрямована на розвиток сучасного гуманітарного знання, всебічне висвітлення проблеми гуманізації суспільства, аналіз сутності й специфіки соціалізації. Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International.

Картинки по запросу

Політологічний вісникфахове наукове видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журнал публікує оригінальні, закінчені роботи за результатами досліджень у галузі політології, соціальної теорії, філософії політики, геополітики та глобальних систем сучасного розвитку. Також журнал друкує рецензії на книги у галузях політичної науки, що вийшли друком впродовж останніх двох років. 

схид Схід - науковий журнал орієнтований на багатовимірне наукове висвітлення широкого кола актуальних філософських та історичних проблем у контексті культурного та цивілізаційного розвитку людства. Основні рубрики включають галузі філософії, історії, релігієзнавства та інших гуманітарних наук. Журнал є комунікаційним майданчиком для налагодження діалогу між інтелектуалами Сходу та Заходу.

Зображення домашньої сторінки журналу

Українознавчий альманах - фахове наукове видання у галузi полiтичних, фiлософських, iсторичних та фiлологiчних наук. оловна концепція альманаху — публікація новітніх українознавчих досліджень співробітників та аспірантів Центру українознавства та досліджень, оприлюднених на конференціях, що проводяться під егідою Центру українознавства разом з провідними українознавчими установами України. Тому кожен випуск має тематичне спрямування, котре відповідає науково-дослідним темам, що виконуються Центром українознавства.

Картинки по запросу Українська полоністикаНаукове фахове періодичне видання з філології, філософських наук та педагогіки. Журнал внесено до переліку науково-фахових видань України та до бібліографічних баз даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, GoogleScholar..

 

					##issue.viewIssueIdentification##				Філософія освітинауковий фаховий часопис, що видається Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України у співпраці з Українським товариством філософії освіти. Журнал зорієнтований на теоретичні, методологічні і праксеологічні проблеми філософії освіти. В ньому друкуються статті, що презентують широкий спектр філософських та освітніх питань, зокрема, проблем трансформації освіти в контексті глобалізації, інформаційно-комунікаційної революції в умовах транзитного суспільства, яким є Україна. Журнал формує простір філософського дискурсу, виводить сучасні дослідження на розуміння стратегій реформування освіти в ХХІ столітті з позицій різних методологій і філософських підходів.

Філософія та політологія в контексті сучасної культури науковий журнал репрезентує результати досліджень з актуальних проблем філософії, політології та міжнародних відносин. Аналізуються онтологічні, метафізичні, етичні аспекти світової та вітчизняної філософії, а також ключові аспекти философського і політологічного дискурсу у сучасній культурі. Журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України з філософських наук.

филдум Філософська думка - провідний філософський часопис в Україні. Існує з 1927 року як орган найавторитетнішої української дослідницької установи в царині філософії – Інституту філософії Національної академії наук України (в радянський період – Академії наук УРСР). 

 

Читати 542 разів