Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Бібліографічні Нові надходження Книжкові новинки за травень - червень 2014 року
П'ятниця, 04 липня 2014 11:27

Книжкові новинки за травень - червень 2014 року

{socbuttons}
Завантажити прикріплення:

       До НТБ ЧДТУ надійшли нові книги. Викладачі, аспірантіи, студенти можуть ознайомитися з новими надходженнями в читальному залі та на абонементі бібліотеки ЧДТУ.

Нові надходження за травень - червень 2014 року 


вера5
 Інноваційна система податкового адміністрування в Україні: концепції, методи, інструменти [Текст] : монографія / [С. Г. Арбузов, В. П. Вишневський, В. Ю. Захарченко та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 440 c. – ISBN 978-966-374-683-8

УДК 336.225

     І-66

У монографії наведено результати теоретичних досліджень та практики використання інноваційних інструментів податкового адміністрування. Проаналізовано вітчизняний та світовий досвід побудови систем податкового адміністрування. Наведено концептуальні та інструментальні розробки щодо обґрунтування, побудови інноваційної системи податкового адміністрування. Запропонованого методологічні та концептуальні підходи до виявлення проблем у діючій системі податкового адміністрування, в тому числі пов'язаних із упровадженням Податкового кодексу, а також питання впровадження та функціонування інноваційної системи податкового адміністрування в Україні.

 

q Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації [Текст] : монографія / НАН України, Інститут регіонального дослідження ; [наук. ред. У. Я. Садова]. – Л. : [б. в.], 2011. – 528 c. – (Проблеми регіонального розвитку). – ISBN 978-966-02-4252-4 (серія). – ISBN 978-966-02-6029-0

УДК 332.1

      Р32

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні основи дослідження регіональної міграційної політики. З позиції системного підходу розкрито суть міграційних процесів, вказано на роль міждисциплінарного дискурсу у розвитку понятійно-термінологічного апарату, конкретизовано місце міграції в системі регіональної економіки і політики. Обґрунтована роль міграції у гармонізації соціально-економічного розвитку територіальних суспільних утворень в умовах наростання поліетнічності їх середовища. Вивчено вплив міграції на збереження історико-культурного, курортно-рекреаційного потенціалу регіону. Розкрито глобалізаційні аспекти міграційних процесів і їх зв'язок з питаннями інноваційного розвитку регіональних ринків. Проведено апробацію авторської методики економічної та соціальної оцінки ефективності міжрегіональних міграційних потоків. Визначено регіональні особливості зонування міграційної активності населення регіонів України й формування територіальних міграційних систем. Обґрунтовано ідею формування моделі регіональної міграційної політики – важливого інструменту балансування економічної та соціальної ефективності міграцій, забезпечення конкурентоспроможності інноваційно налаштованих регіональних економік й росту добробуту населення.

 

бюджетна Бюджетная система: Беларусь, Украина [Текст] : учебник для высших учебных заведений / [авт. кол.: И. А. Еремеева, Ю. Л. Грузицкий, И. Н. Жук и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Пасичника. – Ирпень : [Изд-во НУГНСУ], 2013. – 550 c. – ISBN 978-966-337-329-4

УДК 336.14(075.8)

      Б98

Этот учебник является первым изданием на территории Беларуси и Украины, в основу которого положено сущность, структура, механизм функционирования, нормативно-правовую базу, финансовые ресурсы бюджетной системы Беларуси и Украины. Структура учебника сформирована с учетом ознакомления с теоретическими массивами информации функционирования бюджетной системы в указанных странах. Основная цель - раскрыть исторические информационные пласты, связанные с зарождением бюджетных отношений в древних цивилизациях, отдельных странах средневековья, а также сформировать целостное представление о функционировании современных бюджетных систем Беларуси и Украины. Издание рассчитано прежде всего на студентов, а также государственных служащих, чья работа связана с бюджетными процессами.

 

вера4 Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 284 c. – ISBN 978-966-483-232-5

УДК 368

      Г18

У монографії вперше в Україні досліджено ринок страхових послуг як новітнє економічне явище, складову страхового ринку. Розглянуто найбільш важливі теоретико-методологічні аспекти, пов'язані з визначенням страхування як об'єктивної фінансово-економічної категорії та формами прояву цієї категорії на сучасному етапі розвитку страхової галузі економіки України. Розкрито економічну природу страхових послуг, здійснено їх всебічну класифікацію; показано сутність ринку страхових послуг виходячи зі специфіки діяльності страхових компаній як фінансових посередників; охарактеризовано особливості прояву ринкових механізмів на ринку страхових послуг України, причини та наслідки структурних диспропорцій. Висвітлено методологічні проблеми інформаційного забезпечення дослідження ринку, вади його державного регулювання. Показані головні макроекономічні чинники розвитку вітчизняного ринку страхових послуг у перспективі. Монографія розрахована на науковців та практиків, які працюють в галузі страхування, викладачів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку страхування в Україні.

 

3 Інновації у соціально-економічному розвитку підприємств регіону [Текст] : монографія / Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга, М. О. Наталенко ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2012. – 271 c. – ISBN 978-966-590-965-1

УДК 332.14

К17

Монографію присвячено дослідженню інновацій у соціально-економічному розвитку підприємств регіону. Авторами запропоновано концептуальні засади моніторингу і стимулювання соціально-економічного розвитку підприємств регіону, які містять у собі понятійний апарат, принципи моніторингу та обґрунтовують комплексний показник соціально-економічного розвитку, що дозволяє забезпечити об’єктивне оцінювання розвитку як підприємства, так і регіону, виявити передумови стимулювання, причини змін, розробити рекомендації та перспективу з урахування інтересів регіону та підприємств, розташованих на його території.

 

вера6 Бондаренко В. М. Ресурсний потенціал регіону: методологія формування та перспективи використання [Текст] : монографія / В. М. Бондаренко. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 380 c. – ISBN 978-966-2696-81-3

УДК 332.14

        Б81

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми регіонального розвитку – становленню, формуванню та використанню сукупного ресурсного потенціалу регіонів України. На основі аналізу структурно-трансформаційних змін поглиблені методичні підходи до оцінки розвитку ресурсної бази регіону. Запропонована стратегія ефективного розвитку регіональних систем на основі використання їх сукупного ресурсного потенціалу та конкретні заходи її реалізації в контексті парадигми регіонального розвитку.

 

вера7 Підхомний О. М. Фінансова безпека України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / О. М. Підхомний. – Л. : Сполом, 2012. – 357 c. – ISBN 978-966-665-748-3

УДК 336

        П32

Досліджено проблеми фінансової безпеки України з позицій інституційних чинників функціонування економіки. Проведено оцінку впливу глобалізації на фінансове становище України. Висвітлено проблематику фінансових конфліктів із зосередженням уваги на фінансових пірамідах і цінових маніпулюваннях. Досліджено складові компетентності як чинника фінансової безпеки.

 

вера8 Олешко А. А. Антикризове регулювання національної економіки: терія і практика [Текст] : монографія / А. А. Олешко. – Ірпінь : [б. в.], 2012. – 350 c. – ISBN 978-966-337-289-1

УДК 338.1

      О-53

Досліджено теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання національної економіки. Розглянуто кризи кінця ХХ – першого десятиліття ХХІ ст. та визначено основні засади їх антикризового регулювання. Запропоновано інструментарій антикризового регулювання національної економіки, що ґрунтується на використанні переважно кейнсіанських механізмів економічного зростання.

 

 вера9Мошенский С. З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы [Текст] : [научное издание] / С. З. Мошенский. – М. : Экономика, 2010. – 240 c. – ISBN 978-5-282-03043-3

УДК 336.76

        М87

Книга посвящена современным тенденциям на рынках ценных бумаг.Показана эволюция этих рынков от их возникновения до начала XXI в.; проанализирова ны общее состояние и показатели развития современного рынка ценных бумаг, его значение для экономического развития. Предлагаются рекомендации для усоверщенствования механизмов регулирования рынков ценных бумаг.

 

вера10 Фінанси підприємств [Текст] : підручник / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 8-е вид., переробл. та доп. – К. : КНЕУ, 2013. – 520 c. – ISBN 978-966-483-7-9

УДК 336.14(075.8)

Ф68

Підручник підготовлено відповідно до програми з фундаментальної дисципліни «Фінанси підприємств», яку включено до навчальних планів підготовки бакалавра з економіки і підприємництва. У підручнику розглянуто сутність і організацію фінансів підприємств, грошові потоки і розрахункові операції підприємств, формування і використання прибутку та оподаткування підприємств, необоротні та оборотні активи, формування капіталу підприємств, оцінку фінансового стану і фінансове оздоровлення підприємств, фінансове планування на підприємствах.

 

вера11 Банківська система [Текст] : навчальний посібник : [для студентів вищих навчальних закладів] / [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, І. В. Барилюк та ін.] ; за ред. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 c.       

УДК 336.71(075.8)

          Б23

Висвітлено суть банківської системи та її роль у фінансовій системі держави. Розглянуто діяльність банківських установ як суб’єктів ринкового середовища. Відображено інструменти та методи банківського впливу на економічні ресурси та управління ризиками. Книга є водночас теоретичним і практичним виданням, у якому використано сучасні підходи до забезпечення навчального процесу.

 

гадуцький_exposure Гайдуцький П. І. НеЗалежна економіка України[Текст] / П. І. Гайдуцький. – К. : Інформаційні системи, 2014. – 528 с. – ISBN 978-617- 7141-03-6

 У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки незалежності, а також питання модернізації українського суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, закладений у назві книги , означає високу залежність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх , об’єктивних і суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ, євразійських і європейських викликів.Видання присвячене 20-річчю обрання , Л. Кучми Президентом України. Тож значне місце у ньому відведено розкриттю ролі Л. Кучми у розбудові держави та економіки, здійсненні економічних та соціальних реформ, забезпеченні протистояння України зовнішнім і внутрішнім викликам та формуванні її цивілізаційного вибору. Це перше комплексне дослідження такого характеру. Для науковців, політологів, аспірантів, студентів і широкого кола читачів, яких цікавлять питання економічної політики та державного будівництва.

 

в2 Маліновський А. А. Основи електроенергетики та електропостачання [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. А. Маліновський, Б. К. Хохулін. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Л. : Львівська політехніка, 2009. – 436 c. – ISBN 978-966-553-833-2

УДК 621.311(075.8)

М19

Розглянуто вузлові питання електроенергетичних та електро-постачальних систем, їхні основні елементи та обладнання, принципові, розрахункові та заступні схеми, основи теорії електричних навантажень, реактивної потужності та її компенсації, якості електроенергії, схем і конструкцій ліній та підстанцій електропостачальних систем, відомості про нове обладнання низької, середньої та високої напруги, нормальні та аварійні режими, захисти від надструмів, перенапруг та, особливо, людей від уражень електричним струмом, захист довкілля та підземних споруд. У другому виданні додано відомості про найновіші конструкції підстанцій, розподільних пристроїв та основного обладнання, значно збільшено кількість прикладів.

 

в3 Журахівський А. В. Оптимізація режимів електроенергетичних систем [Текст] : навчальний посібник / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко. – 2-ге вид., випр. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 140 c. – ISBN 978-966-553-960-5

УДК 621.311(075.8)

     Ж91

Викладено загальні відомості про електроенергетичні системи, розглянуто питання оптимізації короткострокових та довгострокових режимів, висвітлено деякі методи багатоцільової та багатокритеріальної оптимізації.

 

в4 Бакалін Ю. І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних  закладів / Ю. І. Бакалін. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Х. : Бурун і К, 2006. – 320 c. – ISBN 966-8391-02-0

УДК 621.311(075.8)

        Б19

Розглянуто елементи теорії енергозбереження, наведено приклади енерготехнологічних систем та оцінки економічної ефективності тепло- і енергозабезпечення; описано основи управління енергетикою підприємства, питання економіки та організаційно-правові основи енергоменеджменту.

 

в5 Василенко І. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали [Текст] : навчальний посібник / І. І. Василенко, В. В. Широков, Ю. І. Василенко. – Л. : Магнолія-2006, 2009. – 242 c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-02-2

УДК 621.315(075.8)

      В19

Викладено фізичні основи електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів – діелектриків, провідників, напівпровідників, магнітних матеріалів та їх властивості. Наведено основні марки та характеристики конструкційних сталей для енергетичного обладнання.

Медіа