Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Понеділок, 20 жовтня 2014 08:10

Нові надходження до НТБ ЧДТУ

{socbuttons}
Завантажити прикріплення:

14  До НТБ ЧДТУ надійшли нові книги

Викладачі, аспірантіи, студенти можуть ознайомитися з новими надходженнями в читальному залі та на абонементі бібліотеки ЧДТУ

3

Ковтун, Олег Іванович 

Регіональна економіка [Текст] : навчальний посібник : для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. І. Ковтун. – Л. : Новий Світ-2000, 2012. – 161 c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-195-9

УДК 332.1(075.8)

        К56

В першій частині посібника висвітлені теоретико-методологічні положення та принципи регіональної економіки. Розглянуті питання динаміки, структури та регіональних особливостей розвитку національного господарського комплексу України. Друга частина містить практикум (програмний матеріал курсу, питання для самоперевірки, тематику рефератів, задачі). 

 

2

Козак, Н. Л.

Університетська освіта [Текст] : навчальний посібник / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 179 c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-139-3

УДК 378(075.8)

        К59

Висвітлено сутність і структуру університетської освіти в контексті Болонського процесу; порядок організації навчального процесу та методику написання наукової роботи; зміст фахової підготовки; інформаційні ресурси бібліотеки університету та студентське самоврядування.   

5

Круш, Петро Васильович

Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2012. – 420 c. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-95-1

УДК 330.101.54(075.8)

        К84

У навчальному посібнику висвітлюються питання сучасного макроекономічного розвитку національних економік та проблеми їхнього регулювання. У центрі уваги перебувають базові та сучасні макроекономічні категорії, що відображають загальні результати економічної діяльності національної економіки та особливості її взаємодії зі суб’єктами світового господарства. Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування ринкової системи та впливу основних сучасних суб’єктів регулювання (ринку, держави, суспільства, міжнародних економічних організацій і корпорацій) на макроекономічні процеси. Пропонований посібник є узагальненням надбань зарубіжної та української макроекономічної науки, враховує загальноцивілізаційні закономірності розвитку економічних систем та особливості сучасного стану економіки України.

 6Мржи, Ив

Практическое руководство по логическим микросхемам и цифровой схемотехнике [Текст] / Ив Мержи ; [пер. с англ. Ю. Соколов]. – М. : НТ Пресс, 2007. – 256 c. : ил. – (В помощь радиолюбителю). – Тит. л. парал. рус., англ. – ISBN 978-5-477-00265-8

УДК 004.3

        М52

Основним предметом розгляду книги будуть схеми, які побудовані на різних основах. Розглядаються такі мови програмування , як QBasic та PBasic2. Подано доступний опис електронних схем, креслень друкованих плат, розміщення радіоелементів та з’єднання складових частин. Дано схеми імітації присутності людей в квартирі (включення та виключення світла в квартирі) та багато інших схем.   

 

1`

Політична економія [Текст] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / [за ред. Г. І. Башнянина і Є. С. Шевчук]. – Л. : Новий світ-2000, 2011. – 480 c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-39-9

УДК 330.101(075.8)

        П50

Розглядаються основи економічного розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до економічної теорії та як загальна теорія економічних систем. Загальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем аналізуються в контексті формування ринкової економіки в суспільствах перехідного типу.

 

 

Медіа