Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Послуги Індексування УДК, ББК
Четвер, 22 травня 2014 20:10

Індексування УДК, ББК

{socbuttons}
Завантажити прикріплення:

   images (1)

Визначення індексів УДК та ББК, авторського знаку

        Відповідно до Державного стандарту України  (ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості")  вихідні відомості кожного видання повинні містити шифр зберігання видання. Шифр зберігання складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та авторського знака. Складові шифру визначаються за відповідними таблицями:

  • індекс УДК визначають за україномовними виданнями таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України;
  • індекс ББК визначають за російськомовними виданнями таблиць ББК, оскільки поки що в Україні не здійснюється випуск ББК українською мовою;
  • авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні)" Хавкіної Л. В.

Індекси УДК і ББК визначають за темою (змістом) видання. Їхнє основне завдання — максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі (але лише за умови, що індекс визначено правильно). Індексування документів за УДК і ББК здійснюється в межах спеціально розроблених принципів, положень і правил — на основі методики індексування.

Авторський знак — це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші).Авторський знак складається з однієї літери та двох цифр. Літера — перша з імені автора чи заголовка. Дві цифри визначаються залежно від послідовності декількох перших літер прізвища чи заголовка видання. Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек.

Для отримання класифікаційних індексів УДК та ББК на документ (стаття, монографія, тези доповіді, дисертація, автореферат дисертації, підручник та ін.) співробітники та студенти ЧДТУ можуть звертатись у відділ комплектування та наукової обробки документів  бібліотеки ( вул. Шевченка 460, корп. 2, кім. 108 ) не пізніше, ніж за 5 днів до здачі роботи. З 11.00 до15.00 (крім суботи)

Обов ‘язково мати з собою назву, розширену анотацію, ключові слова та вид документу; прізвище та ініціали авторів; кафедру.

Також Ви можете скористатись послугою отримання індексів віддалено, відіславши запит (назву, розширену анотацію, ключові слова та вид документу; прізвище та ініціали авторів; кафедру.,) на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Після опрацювання інформації – вам буде надіслано відповідь (індекс УДК чи ББК).

Електронні запити обробляються протягом 3-х днів. Послуга надається тільки зареєстрованим користувачам НТБ. Прохання звертатися заздалегідь. Заявки по телефону не приймаються.


 

Specification of UDC and LBC indices, an author’s sign

According to the State Standard of Ukraine (SSU 486 : 2007 “Information and Documentation. Initial information”) initial information of every publication must contain the code of publication storage. The code of storage consists of classification indices of Universal Decimal Classification (UDC), Library-bibliographic classification (LBC) and an author’s sign. The code constituents are determined after corresponding tables:

  • The index of UDC is determined after Ukrainian-language editions of tables of UDC, arrangement and producing of which is carried out by the Book Chamber of Ukraine;
  • The index of LBC is determined after Russian-language editions of  LBC tables, as nowadays  Ukrainian LBC is not created;
  • An author’s sign is determined after edition by the "Authors’ tables (ambiguous)" by Havkina L.V.

The indices of UDC and LBC are specified by the theme (content) of publication. Their key task is to represent the contents of publication and provide its easy search not only in Ukraine but also in the world in future. Indexing of documents after UDC and LBC occurs on the basis of methodology of indexing.

An author’s sign is conventional denotation of the author’s last name or first word of the title of edition (depending on the information given on a title page).  An author’s sign consists of single letter and two numbers. The first letter is taken from the name of the author or a title. Two numbers are determined depending on the sequence of a few letters of the last name or title of publication. An author’s sign is intended for simplification of placing by the alphabet of publications on shelves and cards in the catalogues of libraries.

To obtain  UDC and LBC classification indices for a document (article, monograph, dissertation, abstract of scientific paper, textbook, etc.) employees and students of CSTU can apply to department of completing and scientific treatment of library documents (460 Shevchenko St., housing No.2, room 108) not later than 5 days prior to handing over of work. From 11.00 to 15.00 (except Saturday)

It is necessarily to indicate a title, detailed annotation, keywords and type of document; last name and initials of authors; department.

Also you can use the service of getting indices distantly, sending a request (name, detailed annotation, keywords and type of document; last name and initials of authors; department) to electronic address of the Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

After processing of information - an UDC or LBC index will be sent to you.

Electronic requests are processed three days. Service is available only to the authorized subscribers of STB. Request to apply in proper time. Requests by phone are not accepted.

Translated by Chernenko Bogdan, AL-31a