Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Про бібліотеку Положення та Правила користування

Положення та Правила користування

{socbuttons}

Положення про Бібліотеку

 Черкаського державного технологічного університету

                                                                                Затверджено

                                                                             Вченою Радою ЧДТУ,

                                                                             протокол № 8 від 21 грудня 2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Бібліотека є структурним підрозділом Черкаського державного технологічного університету, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес університету і діє на підставі Положення про бібліотеку, що затверджується Вченою Радою університету та ректором університету.

1.2. У своїй діяльності Бібліотека Конституцією України, Законами "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про національну програму інформатизації", підзаконними нормативно-правовими актами, державними нормативно-правовими актами з охорони праці й пожежної безпеки, національними та галузевими стандартами, а також Статутом, правилами внутрішнього розпорядку університету та Положенням про бібліотеку.

1.3. Своєю діяльністю Бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, працівників інших структурних підрозділів Університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку. 

2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів. 

2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Координація та кооперація діяльності Бібліотеки зі структурними підрозділами Університету, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

2.10. Налагодження контактів і здійснення прямих зв'язків з бібліотеками інших внз, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

3.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів:

3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, у читальних залах та інших пунктах видачі документів. 

3.1.2. Безкоштовно надає користувачам Бібліотеки бібліотечні послуги.

3.1.3. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.

3.1.4. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів студентів, професорсько-викладацький склад, науковців та інші категорії працівників Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

3.1.5. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

3.1.6. Організовує роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів Університету, надає їм необхідну методичну допомогу.

3.1.7. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі Університету, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.

3.1.8. Організовує для студентів та аспірантів Університету заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.

3.1.9. Надає користувачам додаткові послуги згідно з чинним законодавством.

3.2. Бібліотека формує фонди та електронні бази даних згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень Університету.

3.2.1. Спільно з кафедрами вивчає питання забезпеченості студентів літературою та її використання, а також питання видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури.

3.2.2. Проводить в установленому порядку документообмін з бібліотеками України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

3.2.3. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування. Веде електронний інвентар.

3.2.4. Проводить наукову та технічну обробку літератури, що надходить до Бібліотеки у відповідності з "Інструкцією про облік бібліотечного фонду".

3.2.5. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.

3.2.6. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

3.2.7. Проводить перевірку фондів за існуючим порядком.

3.3. Бібліотека створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

3.4. Бібліотека проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій. Популяризує власні електронні інформаційні ресурси та БД на сайтах Бібліотеки з метою більш повного забезпечення навчальної та науково-дослідної роботи університету.

3.4.1. Спільно з відповідальними за виховну роботу викладачами та представниками громадських організацій проводить читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

3.5. Бібліотека бере участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

3.6. Бібліотека проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.

3.7. Бібліотека вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.

3.8. Бібліотека проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

3.9. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки.

4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

4.1. Управління бібліотекою

4.1.1. Керівництво Бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору та проректору з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків і є членом Вченої Ради Університету. Директор Бібліотеки обирається Вченою Радою вищого навчального закладу і затверджується наказом ректора відповідно до «Положення про порядок обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Черкаському державному технологічному університеті».

4.1.2. Керівництво Університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

4.1.3. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі даного Положення і затверджується ректором.

4.1.4. Річні плани та звіти про роботу Бібліотеки, затверджені ректором, подаються у встановлені терміни до зонального методичного відділу Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка – опорної бази Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і наук.

4.1.5. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань створюються Методична Рада

4.1.6. Завдання, зміст роботи, взаємовідносини, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються положеннями про них, правилами користування бібліотекою і цим Положенням.

4.1.7. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.2. Структура та штати.

4.2.1. Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються на основі Типових норм (наказ МОНМолодьспорту України № 1729/22041 «Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» від 15 жовтня 2012р.), затверджуються ректором Університету за поданням директора Бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

4.2.2. Структура Бібліотеки:

- відділ комплектування та наукової обробки літератури;

- відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи

- відділ обслуговування користувачів

- відділ стандартизації та МБА

4.2.3. Працівники Бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора Бібліотеки.

4.2.4. Бібліотечні працівники повинні мати середнє-спеціальну, спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Університету. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених директором Бібліотеки. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.2.5. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів Бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і правилами користування бібліотекою.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення.

4.3.1. Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи Бібліотеки, результати її господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов'язкові для всіх працівників Бібліотеки.

4.3.2. За Бібліотекою наказом ректора закріплюються приміщення.

4.3.3. Забороняється використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями Бібліотеки.

4.3.4. Забороняється переміщення Бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів Бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу").

4.3.5. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці працівників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

4.3.6. Бібліотека має свою печатку і штампи, де відображено, що вона є структурним підрозділом Черкаського державного технологічного університету

4.4. Режим роботи Бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

5.1. Бібліотека має право.

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

5.1.2. Вилучати та реалізувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів.

5.1.3. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін. Представляти Університет у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи.

5.1.4. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.1.5. Розробляти структуру, штатний розклад Бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

5.1.6. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями використовувати економію фонду оплати праці на встановлення доплат та надбавок співробітникам бібліотеки, а також на їх матеріальне заохочення.

5.1.7. Визначати згідно з Правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.2. Бібліотечні працівники мають право.

5.2.1. На підтримку з боку Університету в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України "Про відпустки" за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та вищим навчальним закладом.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором вищого навчального закладу.

5.3.2. Недотримання типових норм часу на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності.

5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами. 

5.3.4. Працівники Бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

5.3.5. Персональна відповідальність керівника та працівників Бібліотеки визначена посадовими інструкціями 

5.4. Бібліотека зобов'язана.

5.4.1. Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу". 

5.4.2. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою.

5.4.3. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди. 

5.4.4. Звітуватись про свою роботу перед Вченою Радою Університету.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

6.1. Бібліотека як один з основних підрозділів Університету тісно взаємодіє зі всіма структурними підрозділами, радами та комісіями, що створюються і функціонують в Університеті, а також підприємствами та організаціями у частині виконання свої завдань і здійснення функцій.


 Правила користування 

І. Загальні положення

1 Правила користування Науково-технічною бібліотекою (НТБ) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 р., Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» (від 21 травня 2009р.), Закону України «Про вищу освіту», Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №641 від 06.08.2004 року.

1.2 Науково-технічна бібліотека Черкаського державного технологічного університету (надалі - бібліотека) є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом ЧДТУ, що сприяє навчальній, дослідницькій та культурно-освітній діяльності викладачів та осіб, які навчаються в ЧДТУ.

1.2 Фонд Науково-технічної бібліотеки є власністю держави та знаходиться під охороною держави.

1.3 Користування бібліотекою – безкоштовне.

1.4 Бібліотека має право надавати платні послуги з ксерокопіювання друкованих видань, репродукування електронних носіїв.

ІІ. Право користувачів бібліотечними фондами

2.1 Користуватися бібліотечними фондами Бібліотеки мають право такі категорії користувачів:

 • абітурієнти – вступники до ЧДТУ;
 • студенти;
 • аспіранти;
 • професорсько-викладацький склад ЧДТУ;
 • працівники структурних підрозділів ЧДТУ;
 • особи які задіяні у навчально-виховному процесі ЧДТУ;
 • учні ліцеїв, коледжів, гімназій, що мають угоду про співробітництво з ЧДТУ;
 • інші особи.

2.2 Право користуватися абонементом, за яким література видається додому:

 • особам, які навчаються у ЧДТУ;
 • професорсько-викладацькому складу та іншим співробітникам ЧДТУ.

2.3 Користуватися матеріалами бібліотеки в читальній залі та брати їх на нічний абонемент можуть:

 • особи, які навчаються у ЧДТУ, а саме: студенти основного складу бакалаврату та магістратури;
 • професорсько-викладацький склад та інші співробітники ЧДТУ.
 • особи, які навчаються в аспірантурі та докторантурі ЧДТУ.

2.4 Сторонні користувачі мають право користуватися фондом бібліотеки у разі відсутності видань в інших бібліотеках з погодження керівника бібліотеки (віза керівника на заяві) лише в читальних залах бібліотеки. В разі відсутності керівника право дозволу мають керівники структурних підрозділів бібліотеки. В заяві користувача має бути зазначена мета відвідувань бібліотеки, наукова тема.

2.5 Фондом неопублікованих матеріалів (дисертації, звіти НДР та ін.)  та послугами МБА у встановленому порядку  можуть користуватися:

 • студенти магістратури ЧДТУ;
 • професорсько-викладацький склад та інші співробітники ЧДТУ;
 • особи, які навчаються в аспірантурі та докторантурі ЧДТУ;
 • інші особи.

2.6 Користувачі мають право брати участь в читацьких конференціях, презентаціях, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.7 Запис до Бібліотеки:

 • осіб, що вступили до ЧДТУ, аспірантів, докторантів та здобувачів ЧДТУ відбувається на підставі наказів ЧДТУ про їх зарахування;
 • співробітників ЧДТУ – на підставі наказів ЧДТУ про прийом на роботу або службового посвідчення;
 • іноземних студентів – на підставі наказів ЧДТУ про їх зарахування;
 • інших осіб – на підставі документу, що посвідчує особу та підписаної керівником бібліотеки заяви.

2.8 Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитися з правилами користування

2.9 Обслуговування користувачів у Бібліотеці проводиться:

 • для осіб, що навчаються в ЧДТУ – на підставі читацького або студентського квитка;
 • для професорсько-викладацького складу та інших працівників ЧДТУ – на підставі службового посвідчення;
 • решти категорій користувачів – на підставі читацького квитка.

2.10 Заповнення формуляру або реєстрація читацького квитка для користування бібліотекою відбувається на будь-якому пункті обслуговування при персональному звернені користувача.

2.11 Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.12 При втраті читацького або студентського квитка користувач має звернутися до співробітників бібліотеки для блокування читацького формуляра.

2.13 При втраті читацького квитка на підставі заяви читача виписується дублікат.

2.14 Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, на його формулярі.

ІІІ. Порядок користування бібліотекою

3.1 Користування бібліотекою є безкоштовним.

3.2 При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА). По міжбібліотечному абонементу не видаються дисертації, автореферати.

3.3 Навчальна література видається на абонементі на семестр або на 10 днів.

3.4 Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам до десяти примірників, іншим категоріям читачів - до 5 примірників на той же термін.

3.5  Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. Періодичні видання видаються професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам: технічні журнали до 10 днів; економічні - до 5 днів; художні та інші - до 3 днів. Студенти та інші працівники ЧДТУ можуть користуватися періодичними виданнями виключно в читальному залі.

3.6 Користувачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп.3.2, 3.3, 3.4 цих Правил, позбавляються права користування літературою  підвищеного попиту або бібліотекою.

3.7 Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.

3.8 Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видається для роботи виключно у читальних залах на таких підставах:

 • для студентів магістратури ЧДТУ - при наявності мотиваційного листа від наукового керівника і письмової згоди керівника бібліотеки;
 • професорсько-викладацький склад та інші наукові працівники ЧДТУ – при пред’явленні  службового посвідчення;
 • особи, які навчаються в аспірантурі та докторантурі – при пред’явленні читацького квитка;
 • інші особи – на основі письмової заяви за погодженням директора бібліотеки (у разі відсутності директора бібліотеки погоджує заввідділом обслуговування). У заяві має бути зазначена наукова тема.

Видача неопублікованих матеріалів регіструється в окремому журналі.

3.9 Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту.

3.11 Терміни виконання замовлень по міжбібліотечному абонементу не мають перевищувати 2 днів при виконанні запитів. Одноразово читач може одержати не більше 5 видань

3.12 Терміни користування документами по МВА не більше 20 днів.

3.13 При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з ЧДТУ користувачі повинні повернути до бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними з бібліотечного фонду, та підписати обхідний лист. При цьому читацький формуляр блокується. У разі неповернення матеріалів бібліотека направляє відповідні документи для вирішення питання повернення державного майна через судові органи.

IV. Обов'язки користувачів

4.1 Користувачі зобов’язані:

 • дбайливо ставитися до отриманих з фондів матеріалів та майна бібліотеки;
 • отримані матеріали вчасно повертати у встановлений термін у належному стані;
 • при реєстрації повідомити актуальну контактну інформацію та адресу е-пошти;
 • уважно переглядати матеріали, підібрані для роботи і про виявлені дефекти одразу повідомляти працівників, бібліотеки, оскільки відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім;
 • не псувати отримані матеріали (не виривати і не загинати сторінок, не робити ніяких позначень, записів, вирізок тощо);
 • дотримуватись громадського порядку у бібліотеці:
 • тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та іншими користувачами;
 • дотримуватись тиші;
 • не проходити до бібліотеки з великими валізами, у верхньому одязі, з їжею, напоями, тваринами тощо;
 • виконувати вимоги працівників бібліотеки та охоронців щодо порядку користування бібліотечними фондами, перебування у бібліотеці тощо;
 • при відрахуванні, академічній відпустці чи звільнені з ЧДТУ повернути до бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними із бібліотечного фонду та підписати обхідний лист у бібліотеці;
 • не передавати документи, що надають право користування бібліотекою (читацький чи студентський квитки) іншим особам.

4.2 Користувачі бібліотеки несуть відповідальність за:

 • порушення Правил користування;
 • пошкодження бібліотечних та матеріально-технічних засобів (меблів, комп’ютерів та іншого бібліотечного майна);
 • пошкодження втрату отриманих ними матеріалів та порушення строків їх повернення до бібліотеки.

4.3 У разі нанесення користувачем збитків бібліотечному фонду та майну, він несе матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством, у тому числі:

4.3.1 у разі пошкодження майна бібліотеки, користувач зобов‘язаний відшкодувати вартість ремонту (за погодженням з адміністративно-господарською службою ЧДТУ);

4.3.2 у разі втрати або пошкодження видань з бібліотечного фонду або одержаних  через  МБА користувач зобов’язаний відшкодувати їх в терміни, узгоджені із бібліотекою: примірником того ж видання або замінити рівноцінним виданням (за погодженням із директором бібліотеки).

Примітка 1У разі неможливості такої заміни користувач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість видань, виходячи із реально існуючих на момент втрати цін. Ціни визначаються бібліотекою, на день розрахунку.

4.4 При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижча за фактичну, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності або, вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

4.5 Заміна втраченої чи пошкодженої літератури користувачами фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає зміну.

 4.6 На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

4.7 На початку кожного навчального року користувач повинен перереєструватись.

4.8 Користувачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

4.9 Спроба несанкціонованого виносу книги (журналу, газети тощо) розглядається як спроба крадіжки та карається заходами позбавлення права користування бібліотекою від 3 місяців до виключення з Університету.

4.10 Читачі мають додержуватися тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

4.11 За порушення громадського порядку в бібліотеці користувач позбавляється права користуватися бібліотекою на термін до 1 місяця.

4.12 У разі відмови користувача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів розглядається на рівні ректорату або передається до судових органів.

V. Обов'язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів

Бібліотека забезпечує реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» і обслуговує їх, згідно Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації та цих Правил.

Бібліотека зобов’язана у встановленому порядку:

5.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека;

5.1.1 систематично поповнювати фонд новою навчальною та науковою літературою, цінною літературою попередніх років видання, періодичними виданнями, електронними носіями інформації згідно профілю бакалаврських та магістерських програм, а також напрямів науково-дослідної роботи в ЧДТУ; оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду;

5.1.2 забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, що надаються користувачам бібліотеки, зокрема, на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення кваліфікації працівників тощо;

5.1.3 сприяти навчальній та науковій роботі студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників ЧДТУ шляхом надання їм консультацій та допомоги в організації самостійної роботи з творами друку, рукописними та архівними матеріалами; широкою інформацією про бібліотечно-бібліографічні та інформаційні ресурси великих бібліотек;

5.1.4 у разі відсутності у фонді необхідної літератури, використовувати можливості міжбібліотечного абонемента;

5.1.5 здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших матеріалів, що складають фонд бібліотеки, у відповідності до встановлених правил; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для здійснення реставраційних робіт;

5.1.6 здійснювати видачу користувачам творів друку та інших матеріалів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до Бібліотеки;

5.1.7 дотримуватись оголошеного режиму роботи, не допускати відсутності працівників чи закриття підрозділів без попереднього оголошення.

5.1.8 в питаннях організації роботи, технічного оснащення орієнтуватися на кращі світові зразки, зокрема, сприяти створенню комфортних умов для користувачів;

5.1.9 дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи читальних залів: організовувати щоденно прибирання, провітрювання приміщень, раз на місяць (в санітарний день) – обезпилювання фонду;

5.1.10 враховувати у діяльності бібліотеки пропозиції користувачів, підтримувати постійні контакти із адміністративними та громадськими органами ЧДТУ.

5.1.11 організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, презентації видань праць науково-викладацького складу ЧДТУ, наукові конференції та інші бібліотечні заходи.

5.2 Співробітники бібліотеки зобов’язані:

5.2.1 виконувати Правила користування бібліотекою;
5.2.2 дотримуватись норм бібліотечної етики;
5.2.3 бути ввічливими та уважними до користувачів бібліотеки, поважати їх гідність;
5.2.4 бережно ставитися до фонду та іншого майна бібліотеки, дотримуватись тиші, чистоти;
5.2.5 перед записом користувачів до бібліотеки, ознайомити їх з діючими Правилами;
5.2.6 при видачі та прийомі друкованих видань (підручники, посібники та ін. документи) ретельно передивлятись їх з метою вилучення пошкоджених видань, попереджувати користувачів про відповідальність за пошкодження;
5.2.7 після закінчення терміну користування документами, нагадати користувачеві про необхідність повернення їх до бібліотеки (інформація в деканати, на кафедри; оголошення; телефонні дзвінки; поштові повідомлення). У випадку ігнорування користувачем термінів повернення документів – бібліотека діє згідно чинного законодавства та має право позбавити користувача права користуватися бібліотекою на термін, встановлений адміністрацією бібліотеки.


 Directions for using library of CSTU

I. General provisions

1 Terms of use of Scientific and Technical Library (STL) are developed according to the Law of Ukraine “On Libraries and Librarianship”, approved by the Verkhovna Rada of Ukraine on 27 January 1995, the Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On Libraries and Librarianship”(May 21, 2009), the Law of Ukraine “On higher education”, Provisions on the library of the higher educational establishment of III-IV level of accreditation approved by the Ministry of education of Ukraine №641, 06.08.2004.

1.2 Scientific and Technical Library of Cherkasy State Technological University (next as library) is an educational, informational, scientific, cultural structural division of CSTU that promotes educational, research, cultural and educational activities of teaching staff and students of CSTU.

1.3 The holdings of Sci-tech Library are owned by the state and is under the state protection.

1.4 The library subscription is free.

1.5 The library may provide paid services of photocopying publications, reproduction of electronic media.

II. Subscribers rights of library holdings

2.1 Library funds can be used by such categories of subscribers:

• applicants - CSTU’s entrants;

• students;

• postgraduates;

• CSTU’s teaching staff;

• staff of structural subdivisions of CSTU;

• people involved in the educational process  of CSTU;

• students of lyceums, colleges, gymnasiums, that have an agreement with CSTU;

• other people.

2.2 The right to use the lending library and literature at home have:

• students of CSTU;

• CSTU’s teaching staff and other employees.

2.3 Library materials can be used in the reading room and be taken on a night lending library:

• students of CSTU, namely: the students of Bachelor and Master degree;

• teaching staff and other employees of CSTU.

• postgraduate and PhD students of CSTU.

2.4 Other subscribers are allowed to use the library holdings in case of the book absence in other libraries according to the library manager approval (a manager’s visa is obligatory in application) only in the reading rooms of the library. If the library manager is absent, the right of permission goes to the heads of departments of the library. The purpose of visiting library and the scientific theme must be mentioned in subscriber’s application.

2.5 The holdings of unpublished materials (theses, research reports, etc.), MBA services in prescribed order can be used by:

• Master degree students of CSTU;

• teaching staff and other employees of CSTU;

• postgraduate and PhD students of CSTU;

• other people.

2.6 Holdings have the right to participate in reading conferences, presentations, debates and other events conducted by the library.

2.7 Record to the Library:

• students of CSTU, postgraduate students, PhD candidates and CSTU applicants, based on orders of their entrance to CSTU;

• employees of CSTU - based on CSTU employment orders or Service certificate;

• Foreign students – based on orders of their entrance to CSTU;

• other people - based on identity card and application signed by library manager.

2.8 While subscribing to the library subscriber must peruse the rules.

2.9 Library subscriber’s service is held:

• for students of CSTU – based on the library card or student ID;

• for the teaching staff and other employees of CSTU - based on Service certificate;

• for other categories of subscribers - based on the library card.

2.10 Filling in a reader’s record card or registration of the reader’s record card for using library material is at any point of personal service.

2.11 It is forbidden to transfer the reader’s record card to others.

2.12 Subscriber appeals to the library staff to block the reader’s record card or student ID in case of their loss.

2.13 In case of loss the copy of the reader’s record card  is writing out on the base of the reader’s  application.

2.14 The loss of the reader’s record card doesn’t take off the responsibility for the books, given to the subscriber.

III. Libraryprocedure:

3.1 Library attendance is free.

3.2 In case if the necessary books are not available it is possible to have them from other libraries through the interlibrary subscription (ILS). Dissertations, authors` abstracts are not given by interlibrary subscription.

3.3 Educational literature is given on lending library for a term of a semester or 10 days.

3.4 The scientific literature is available for teaching staff and researchers in the number of 10-15 copies for a month, for students - 10 copies, to other readers – up to 5 copies for the same period of time.

3.5 Fiction literature is available no more than 3 copies for 15 days. Periodical editions are available for teaching staff and researchers: technical journals – up to 10 days; economical - 5 days; art editions and others - 3 days. Students and other employees of CSTU can use periodical editions only in the reading rooms.

3.6 Subscribers are deprived of library benefits if they have not returned the books in terms, which are determined by paragraphs 3.2, 3.3, 3.4 of this manual.

3.7 Rare and valuable editions, albums, atlases, encyclopedias, and other reference publications, as well as single copies, high demanded books, electronic publications and media materials received with help of the interlibrary card, are only available in reading rooms.

3.8 Unpublished materials (theses, reports, etc.), the literature of limited demand are only available in the reading rooms on the following grounds:

• for CSTU's Masters, in case they can present a motivational letter from their supervisor and the written consent of the library director;

• teaching staff and other scientific CSTU's staff – upon presentation of an official ID card;

• postgraduates and PhD candidates – upon presentation of a reader ID;

• other people - upon a written consent of the library manager (consent is written by service department manager if the director of the library is absent). A scientific theme must be given in application.

Issue of unpublished materials is registered in special journal.

2.4 The librarian has the right to extend the term of literature usage at the reader’s request if the book is of no demand.

3.11 The order execution for students with interlibrary card must be performed within no longer than 2 days upon the request. The reader has the right to receive no more than 5 editions per one-time.

3.12 The students with the interlibrary card are able to receive documents for personal use for the term no longer than 20 days.

3.13 While academic vacation or when dropped out or got fired from CSTU, all materials must be returned to the library and sign the bypass list. Thus the library form will be blocked. Library will send appropriate documents to the judicial bodies in case of not receiving the state property back.

IV. Duties of subscribers.

4.1 Subscribers must:

• Carefully use materials and property of the library;

• return all received materials in a proper condition and in time;

• notify the relevant contact information and e-mail address at registration;

• use materials carefully and inform the library staff of when damages and/or defects have been found. Responsibility for the spoiled materials is upon the last subscriber.

• do not spoil received materials (do not tear or bend pages, do not make any notes, records, cribs or clippings, etc.);

• maintain public order in the library:

• be nice with the library staff and subscribers;

• keep quiet in library premises;

• do not enter the library with large suitcases, food, drinks, animals and in outwear etc.;

• abide the rules of the library staff and guards, regarding the library holdings usage and stay in the library, etc.;

• while academic vacation or when dropped out or got fired from CSTU the subscriber must return all materials have been received from the library and sign the bypass list.

• do not give personal IDs which allow you to use the library (library card or student card) to other people.

4.2 Subscribers are responsible for:

• terms of use violation;

• damaging the library materials and property (furniture, computers, etc.);

• damage and/or loss of received materials and their terms of use violation.

4.3 In case of the library fund and/or property is damaged by subscriber, the financial, administrative and criminal liability is upon the subscriber in accordance with applicable law, including:

4.3.1 in case the property of the library is damaged by subscriber, the person is obliged to reimburse the cost of repair;

4.3.2 in case of loss or damage of the publications of the library or publications and materials obtained by the help of interlibrary card the subscriber is obliged to reimburse their total cost within the terms and conditions agreed by the library: a copy of the same edition must be replaced (if it is agreed by the library manager.

Note 1: In case of impossibility of such replacement a person must reimburse the total cost of ten editions, that is based on actual prices at the time of loss.

4.4 When especially valuable publications and materials are lost, the library has the right to determine the terms and conditions of reimbursement for each piece of literature according to its damages or whether it was lost. The library has the right to determine the reimbursement price for each sample (according to the prices specified in documents, including further indexation) since the nominal price of damaged or lost book (material).

4.5 The replacement of lost or damaged books is fixed into special notebook and confirms by subscriber’s and librarian’s signatures.

4.6 Students are obliged to return all received books and materials for the summer holidays period.

4.7 Each library subscriber must re-register every studying year.

4.8 Undergraduates must return all books and materials and sign the bypass list in all delivery points of literature to receive diploma.

4.9 The attempt of unauthorized taking book (magazine, newspaper etc) away is regarded as theft and is punished by deprivation the right of using the Library from 3 month to expelling from the University.

4.10 Silence must be maintained in the reading rooms and the Library.

4.11 Subscriber is deprived of the right to use library holdings for term up to 1 month for violation of the order.

4.12 If Library subscriber refuses to pay off with a library according to the requirements of these Rules the refunding of cost of damaged or not returned materials is discussed on the level of administration or transferred to the court authorities.

V. Duties of the Library to service customers

The Library provides realization the right of subscribers according to The Law of Ukraine “About Library and Librarianship”, The Law of Ukraine “About the Amendments to The Law of Ukraine “About Library and Librarianship”” and serves them according to the Instance provision about the Library of Higher Educational Establishment of III-IV level of accreditation and these Rules.

The Library is obliged to:

5.1 inform the subscribers on all services provided by the Library;

5.1.1 systematically replenish library holdings with new educational and scientific literature, valuable literature of previous publishing years, periodicals, e-media according to Bachelors’ or Masters’ Programs and also researches of CSTU; efficiently take into account changes in academic curriculum while resupply library holdings;

5.1.2 provide high quality of all services to the Library subscribers based on implementation of new e-technologies, staff certification trainings etc;

5.1.3 promote students’ and faculty’s educational and scientific work by giving consultations and assistance to organize independent work with printed, handwritten and archival materials; detailed information about library, bibliographic and information resources of other major libraries;

5.1.4 apply capabilities of interlibrary delivery desk in case of absence of required literature in holdings;

5.1.5 carry out registration, storage and usage of printed works and other materials, which form Library holdings, according to these Rules; select printed works for restoration in time;

5.1.6 perform giving published works to Library subscribers and systematically control their returning in time;  

5.1.7 follow declared open hours, not allow library staff to be absent or subdivision to be closed without pre-notice;

5.1.8 focus on the best world examples in the matter of work organization, promote the maintaining comfortable condition for library subscribers;

5.1.9 adhere proper sanitary-technical conditions in reading rooms; organize everyday cleaning, rooms ventilation and dedusting once per month (in Clean up day);

5.1.10 take into consideration Library subscribers’ suggestions, maintain contacts with administrative and public bodies of CSTU;

5.1.11 organize book exhibitions, information days, chairs’ days, presentations on publishing scientific works of the staff of CSTU, Scientific Conferences and other Library events;

5.2 Library staff must:

5.2.1 follow the Rules of using Library;

5.2.2 adhere standards of library ethics;

5.2.3 be polite and regardful to Library subscribers, respect their dignity;

5.2.4 treat Library holdings and other property carefully, maintain silence and purity;

5.2.5 acquaint Library subscribers with these Rules before registration;

5.2.6 thoroughly verify the absence of defects upon giving of the printed works (manuals, tutorials) and other documents to withdraw damaged materials, warn subscribers about the responsibility for damage;

5.2.7 after expiration of using term, remind the subscriber about the documents to be returned to the Library. Library acts according to the current legislation and may deprive the subscriber of the right of using the Library for a period, set by administration, in case of ignorance of returning terms.

Translated by Dana Prudyvus , Alona Bochkarova, Stanislav Pozhvaniuk, Inna Malashok