Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Електронні Видання онлайн Інформаційні системи та технології Наукові фахові видання України зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Наукові фахові видання України зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

{socbuttons}
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Категорія А 

Mathematical Modeling and Computing - журнал висвітлює сучасні дослідження та огляди в галузі математичного моделювання природничих та соціально-економічних процесів, а також питання обчислювальних технологій для такого типу задач математичного моделювання. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами.

cover_issue_120_uk_UA

Information Technologies and Learning Tools. Інформаційні технології і засоби навчання - міжнародне електронне фахове видання висвітлює науково-практичні питання побудови і використання комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища; ІКТ навчального, наукового та управлінського призначення; новітніх ІКТ- засобів освітньої діяльності. В межах тематики особливого значення надається теоретичним та методичним проблемам використання засобів і технологій електронного навчання, хмарних технологій в освіті, системам електронного менеджменту, дистанційному навчанню, відкритим навчальним середовищам, відкритим системам для проведення досліджень в галузі освіти, порівняльним дослідженням з інформаційних освітніх інновацій. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами. 

10559

Cybernetics and Systems Analysis. Кібернетика та системний аналіз - міжнародний науково-теоретичний журнал розглядає питання теорії та застосування математичних методів керування і прийняття рішень, методів обчислювальної математики та математичного моделювання, інформаційних технологій та комп'ютерних систем різного призначення. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами. На сьогодні журнал перекладається у США англійською мовою у видавництві Springer під назвою "Cybernetics and Systems Analysis". 

Без названия (3) Радіоелектроніка, інформатика, управління - це міжнародне академічне рецензоване видання, тематикою якого є: телекомунікації та радіоелектроніка, програмна інженерія (включаючи теорію алгоритмів та програмування), комп'ютерні науки (математичне та комп'ютерне моделювання, оптимізація та дослідження операцій, управління в технічних системах, міжмашинна та людино-машинна взаємодія, штучний інтеллект, включаючи інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, нейронні та нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтеллект і мультіагентні системи, гібридні системи), комп'ютерна інженерія (апаратне забезпечення обчислювальної техніки, комп'ютерні мережі), інформаційні системи та технології (структури і бази даних, системи, засновані на знаннях, та експертні системи, обробка даних і сигналів). Журнал включений до переліку наукових фахових видань України в категоії «А» (найвищій рівень), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук)Журнал індексується та його статті реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line.

завантаження (1)

Радіоелектронні і комп'ютерні системи -  журнал відображає наукові досягнення діяльності науковців ВНЗ, НДІ, виробничих підприємств України, потенційних здобувачів наукових ступенів та звань у галузі радіоелектронних та комп'ютерних систем за такими напрямами: конструювання, технологія та організація виробництва радіотехнічних систем та комплексів; розробка комп'ютерних систем; використання інформаційних технологій та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами.

Image

Східно-Європейський журнал передових технологій. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  - Термінологію, яка використовується в самій назві журналу - «передові технології», слід розуміти як синонім «промислові технології», бо це всі ті кращі ідеї із науки, які можуть бути впроваджені в промисловість. Адже отримання конкурентоспроможної промислової продукції високої якості базується на впровадженні високих технологій з різних самостійних сфер наукових досліджень, але об'єднаних загальним кінцевим результатом - готовим високотехнологічним виробом. Серед цих наукових сфер: інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. Публікація наукових статей саме за цими напрямками і є основними «векторами» розвитку «Східно-Європейського журналу передових технологій». Адже саме вони є тими напрямками наукових досліджень, результати яких можуть бути використані безпосередньо в сучасному промисловому виробництві: космічному та авіабудуванні, приладобудуванні, машинобудуванні, хімічній промисловості та металургії. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами. 

Категорія Б  

Art and Design – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей. До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше і не розглядаються в інших виданнях, а також мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та є результатом оригінальних наукових досліджень. Тематична  спрямованість  журналу :  соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, методологічні питання дизайну; проблеми історії, теорії і практики дизайну та художньо-проектної культури; стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності; сучасні концепції та тенденції розвитку різних напрямів дизайну (арт і фешн-дизайну, фото-, відео-, web-, motion-дизайну, графічного дизайну, дизайну архітектурного середовища) тощо. Видання  орієнтоване  на  науковців,  викладачів,  аспірантів,  а  також  науково-практичних працівників і фахівців з дизайну та мистецтвознавства. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами. 

LogoВісник Черкаського державного технологічного університету - заснований у 1991 р. збірник наукових праць у галузі технічних наук, який видає Черкаський державний технологічний університет. Вісник ЧДТУ включено до Переліку наукових фахових видань України (категорії "Б") за спеціальностями: 113 Прикладна математика, 131 Прикладна механіка, 121 Інженерія програмного забезпечення, 132 Матеріалознавство, 122 Комп’ютерні науки, 133 Галузеве машинобудування, 123 Комп’ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 125 Кібербезпека,152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 126 Інформаційні системи та технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка. Збірник представлено в наступних базах даних наукової інформації, каталогах і системах пошуку: Academic Recource Index ResearchBib, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Crossref, Citefactor, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Eurazian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Наукова періодика України.

Без названия (2) Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології - збірник наукових праць, який висвітлює методи інтегрованого проектування, конструювання та підготовки виробництва, інженерного аналізу за допомогою систем CAD/САМ/САЕ/РLМ, питання конструкції і технології виробництва авіаційної техніки, аеродинаміки, міцності. Представляються методи забезпечення безпеки конструкцій при тривалій експлуатації, системи інформаційного забезпечення життєвого циклу літаків, системи забезпечення безпеки життєдіяльності для літальних апаратів, питання економічного аналізу ризиків, методи підтримки, прийняття управлінських рішень. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами. 

Cover Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології - видання публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій. идання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами. 

cover_issue_12247_en_US Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектамимета журналу - служити науковій спільноті головним чином при публікації актуальних статей, отриманих в результаті оригінальних досліджень, теоретичних чи застосованих у різних аспектах академічної діяльності, широко класифікованих як стратегічне управління, портфоліо, управління програмами та управління проектами. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі - наукове видання. Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами.

Всі періодичні видання ХНТУВісник Херсонського національного технічного університету - є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за науковими напрямами, серед яких є сфера обслуговування. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

15095 Вісник сучасних інформаційних технологійміжнародний науковий журнал, призначений розширити світ знань і додатків для інформаційних технологій, згуртувати студентів, дослідників і фахівців в області інформаційних технологій, сприяти популяризації результатів фундаментальних і прикладних досліджень. Тематика журналу пов'язана з теоретичними, методологічними та реалізаційними проблемами інформаційних технологій в різних предметних областях. Тематика статей включає наступні напрямки: методологія інформаційних технологій (обробка і аналіз інформації різної природи, інформаційні технології для автоматизованого проектування, дослідження і моделювання інформаційних процесів, математичне моделювання, оцінка якості), розподілені інформаційні системи (діагностика комп'ютерних систем; кіберфізічні системи; розподілені комп'ютерні мережі , системи та їх компоненти; хмарні і мережеві технології, методи та системи захисту інформації та кібербе пеки; розподілена обробка даних), інформаційні технології в управлінні (САМ і САЕ системи, вбудовані системи управління, інтернет речей, інформаційне забезпечення побудови систем управління виробничими об'єктами, електротехнічних систем, системи розумного міста, електроефектівних систем управління, регулювання та контролю виробничими установками), інформаційні технології в соціально-економічних і організаційно-технічних системах (ІТ в управлінні портфелями, програмами та проектами; цифровий бізнес і бізнес-аналітика; інноваційні технології в освіті; системи доповненої і віртуальної реальності; цифрові технології в культурі і мистецтві). Журнал може бути корисним широкій аудиторії ІТ-фахівців - від вчених і практиків зі світовим ім'ям до студентів і аспірантів ІТ-спеціальностей університетів, всім, хто цікавиться теорією і практикою в області сучасних інформаційних технологій. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами. 

Електронне моделюванняЕлектронне моделювання - міжнародний науково-теоретичний, в якому журналі публікуються оригінальні і оглядові роботи з основних проблем електронного моделювання: математичне моделювання та обчислювальні методи; інформаційні технології; обчислювальні процеси та системи; паралельні обчислення; застосування методів і засобів моделювання. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами.

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія - міжнародний науково-технічний журнал є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.  Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій. 

Title_UA_ISSN

Кібернетика та комп'ютерні технології - збірник наукових праць, в якому розглядаються питання теорії та застосування математичних методів керування і прийняття рішень, методів обчислювальної математики та математичного моделювання, інформаційних технологій та комп'ютерних систем різного призначення. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

cover-239x300

Cybernetics and Computer Engineering. Кібернетика та обчислювальна технікаце щоквартальний мультидисциплінарний науковий журнал, який публікує оригінальні результати досліджень у наступних областях:  Інформатика та інформаційні технології; Інтелектуальне керування та системи; Медична та біологічна кібернетика. Включено до переліку фахових видань МОН України за технічними, фізико-математичними, біологічними та медичними науками (категорія Б) та індексується наукометричними базами.

Наукові журнали Вінницького національного технічного університету та  партнерівНаукові праці Вінницького національного технічного університету - електронний науковий журнал,  призначенням якого є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

eONPUIR: Applied Aspects of Information Technology = Прикладні аспекти  інформаційних технологій = Прикладные аспекты информационных технологийПрикладні аспекти інформаційних технологій науковий журнал  - міжнародне рецензоване видання, яке є постійно діючим майданчиком для просування передових наукових концепцій і практик. Місія журналу - служіння світовій академічній спільноті шляхом поширення нових ідей і результатів досліджень в області передових інформаційних технологій (ІТ) і їх прикладного застосування в різних областях науки і творчої діяльності людини. На сторінках журналу висвітлюються наукові публікації з проблем теорії і практики створення інтелектуальних інформаційних технологій та інфокомунікацій, з проблем цифрового управління технічними і соціальними системами, обговорюються теоретичні та методологічні аспекти застосування інформаційних технологій в освіті, культурі, виробництві, побуті та мистецтві. Важливе місце в тематиці журналу складають проблеми, що пов'язані з інтелектуальною обробкою інформації, технологіями машинного навчання, нейронними мережами, метаеврістичними технологіями, м'якими обчисленнями. В журналі публікуються матеріали видних ІТ-практиків, науковців наукових установ і вищих навчальних закладів ІТ профілю, завідувачів кафедрами вузів, деканів ІТ факультетів, докторів, професорів, викладачів, аспірантів, ІТ-фахівців-практиків, студентів з найбільш актуальних питань теорії і практики українського і зарубіжного досвіду в ІТ сфері. Журнал призначений для фахівців в області інформаційних і комп'ютерних технологій і всім, хто цікавиться теорією і практикою в цій передовій галузі. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

CSC_Cover-468x600

Control Systems and Computers. Системи керування та комп’ютериміжнародний науковий журнал з 1972 р. по квітень 2019 р. видавався  під назвою «Управляющие системы и машины». В журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті про прикладні та теоретичні результати у сфері інформатики та інформаційних технологій, образного мислення, методів і засобів обробки знань, застосування інформаційних технологій в різних галузях людської діяльності. Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, та ступеня доктора філософії Міністерства освіти та науки України з фізико-математичних та технічних наук, (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Системи обробки інформації - у збірнику публікуються результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

cover_issue_15809_uk_UA

Сучасні інформаційні системи - у журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях за наступними напрямками: 1.Проблеми ідентифікації в інформаційних системах. 2.Моделювання інформаційних систем. 3.Методи оптимізації. 4.Методи адаптивного управління. 5.Методи синтезу інформаційних систем. 6.Дослідження інформаційних систем. 7.Інтелектуальні інформаційні системи. 8.Методи захисту інформаційних систем. 9.Фундаментальні проблеми експлуатації інформаційних систем. 10.Прикладні проблеми експлуатації інформаційних систем. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

main_500 Управління розвитком складних систем - збірник наукових праць висвітлює питаня за розділами: управління проєктами; інформаційні технології управління; інформаційні технології проєктування; інформатизація вищої освіти; інформаційні технології в економіці; інформаційні технології в енергетиці; технології управління розвитком; управління технологічними процесами. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами. 

Читати 2780 разів