Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Фонди

{socbuttons}

     2-300x244

       Фонд НТБ ЧДТУ - це інформаційна основа навчального, наукового й виховного процесів університету. 

      До складу фонду входять: книги, офіційні документи, періодичні й продовжувальні   видання, дисертації, захищені в університеті, нормативна  література, видання на електронних носіях, тощо. Тематика комплектування  фонду визначається профілем наукової підготовки в університеті. Фонд бібліотеки універсальний за змістом, організований за галузевим принципом.

      Книжковий фонд НТБ ЧДТУ нараховує біля 380 тис. примірників. З них:

- навчальної літератури – 185613 пр.

- наукової літератури – 150662 пр.

- дисертацій – 163 пр.

- авторефератів – 804 пр.

Тематика зібрань: інженерна справа, машинобудування, обчислювальна техніка, мікроелектроніка, теплотехніка, гідравліка, електротехніка, радіотехніка, обробка металів, транспорт, організація виробництва, хімічна промисловість, металургія,  економіка, гуманітарні та суспільно-політичні науки. Бібліотека також має багатий фонд художньої літератури.


Library holdings of Scientific Technical Base of CSTU

is an informative basis of academic, scientific and educational processes of university

Books, official records, periodic and continuing editions, thesis defended in the university, normative documents, edition on electronic transmitters form the library holdings. The research area of library holdings is determined by the profile of scientific background at the university. Library holdings have universal contents, organized on branch principle.

The book holdings of CSTU Scientific Technical Base have about 380 thousand copies. Among them:

- Educational literature - 185613 copies;

- Scientific literature - 150662 copies;

- Dissertations - 163 copies;

- Abstracts of scientific paper- 804 copies.

Subject of collections: engineering, machine building, computer engineering, microelectronics, heating engineering, hydraulics, electrical engineering, radio engineering, metal processing, transport, organization of production, chemical industry, metallurgical engineering, economics, humanities and social and political science. The library also has a rich collection of fiction. 

 

Translated by Chernenko Bogdan, AL-31a