Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Традиційні

Cистема каталогів та картотек бібліотеки

       Система каталогів та картотек НТБ ЧДТУ є складовою частиною її довідкового - бібліографічного апарату. Кожен каталог має своє цільове призначення, дозволяє проводити пошук видань відповідно до запитів читачів. Бібліотечні фонди і каталоги взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного і розкривають склад і зміст бібліотечного фонду в різних аспектах. Каталоги і картотеки бібліотеки розрізняються за видами відображених документів, способом групування і формою представлення інформації.

Довідковий апарат бібліотеки університету складається із системи каталогів і картотек, які допоможуть зорієнтуватися в бібліотечному фонді та є своєрідним навігатором по фондах книгозбірні. Каталоги містять каталожні картки, на які, згідно існуючим правилам бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання), занесені основні дані про кожний наявний в бібліотеці документ. Каталоги і картотеки бібліотеки розрізняються за видами відображених документів, призначенням, охопленням фондів, способом групування і формою представлення інформації. Довідковий апарат бібліотеки являє собою сукупність планомірно організованих, взаємозв'язаних і доповнюючих один одного бібліотечних каталогів і картотек. Саме ця система забезпечує повноту та оперативність видачі інформації на запити читачів.

У бібліотеці ЧДТУ склалася така структура карткових каталогів і картотек.

Каталоги:

- алфавітний (абетковий) каталог

- генеральний службовий алфавітний (абетковий) каталог

- систематичний каталог по таблицях бібліотечної класифікації для масових бібліотек (до 1992 р).

- систематичний каталог по таблицях Універсальної десяткової класифікації (з 1992 р).

Картотеки:

- алфавітна картотека наукових праць (дисертації, монографії, конференції)

- систематична картотека монографій та конференцій

- алфавітна картотека авторефератів

- систематична картотека авторефератів

- картотека електронних видань

- картотека літератури іноземними мовами

- картотека праць викладачів ЧДТУ по роках

- алфавітна картотека праць викладачів ЧДТУ

- систематична картотека методичних вказівок

- картотека брошур фонду тимчасового значення

- картотека книг, що надійшли в дарунок.

Алфавітний (абетковий) каталог (АК) має просту структуру. Бібліографічні записи розташовані в ньому в алфавітному (абетковому) порядку прізвищ авторів і основних назв творів. Таким чином, алфавітний каталог, має змогу інформувати про авторський склад фонду. За допомогою алфавітного каталогу можна навести різноманітні бібліографічні довідки. Наприклад: коли і де були видані конкретні книги, скільки примірників є в наявності, чи є бібліотеці певний документ та які твори певного автора є у фонді.

Генеральний (службовий) каталог є найповнішим каталогом книжкового фонду бібліотеки, поєднує різні каталоги бібліотеки. Призначений для службового користування під час комплектування та опрацювання літератури, довідково-бібліографічної, інформаційної роботи.

Систематичний каталог (СК) – бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності таблиць бібліотечних класифікацій. Він розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань та інформує читачів про те, які видання з того чи іншого питання є в бібліотеці.

Систематичний каталог створений в 1961 році згідно таблиць бібліотечної класифікації для масових бібліотек (до 1992 р.).

Систематичний каталог згідно таблиць Універсальної десяткової класифікації створений у 1992 році (по теперішній час).

До систематичних каталогів ведеться  алфавітно-предметний покажчик.  АПП є своєрідним «ключем», що визначає шлях пошуку необхідної інформації і сприяє його оперативній повноті, це перелік предметних рубрик (на картках), що розкривають зміст вміщених в систематичному каталозі творів друку і інших документів з вказівкою відповідних класифікаційних індексів.

Картотеки наукових праць є цінним довідковим засобом під час складання бібліографії праць окремих учених, під час організації виставок тощо.

В цій картотеці відображено науковий потенціал вузу, видання і праці його працівників. З максимальною повнотою відображено всі види видань: дисертації, автореферати, монографії, конференцїі та інші матеріали.


The library system of card files and catalogues

            The system of catalogues and card files of CSTU Library of Science and Technology is a huge part of its reference and bibliographic apparatus. Each catalogue has its own purpose providing a search of publications according to readers’ inquiries. The library holdings and catalogues are interconnected, thus they supplement each other representing the content of library sources in various aspects. Catalogues and card files differ in types of documents, as well as ways of classification and form of representing the information.

The reference apparatus of the University Library consists of the system of catalogues and cards files that are aimed at orienting its subscribers in the huge library collection. It is a kind of a navigator in the library holdings. The catalogues include card files. Each of them contains basic information about the documents in the library listed according to the rules of bibliographic description (GOST 7.1-2006 Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and rules). Catalogues and card files differ in types of documents, purpose, the amount of resource holdings, ways of classification and forms of representing the information. The reference apparatus of the library is a set of systematically organized, interrelated library catalogues and card files that supplement each other. The system provides the fast and effective delivery of different information according to readers’ requests.

Translated by Kulyk Mariia, AL-31a

 

The CSTU library has such a structure of catalogues and card files system :

Catalogues:

- An alphabetical  catalogue;

- A general administrative alphabetical catalogue;

- A systematic catalogue by the tables of library classification for public libraries (to 1992).

- A systematic catalogue by the tables of Universal Decimal Classification (since 1992).

Card files:

- An alphabetical card files of scientific works (dissertations, monographs, conferences);

- A systematic card file of monographs and conferences;

- An alphabetical card file of abstracts of scientific paper;

- A systematic card file of abstracts of scientific paper;

- A card file of electronic editions;

- A card file of literature in foreign languages;

- A card file of works of CSTU teaching staff on years;

- An alphabetical card file of works of CSTU teaching staff;

- A systematic card file of workbooks;

- A card file of brochures of temporal value holdings;

- A card  file of books received as a gift.

Translated by Chernenko Bogdan, AL-31a

 

Alphabetical  catalogue (AC) has a simple structure. Bibliographic records are arranged in alphabetical order of the authors’ names and titles of  works. Thus, the alphabetical catalogue informs about the copyright part of the library holdings. Using the alphabetical directory it is possible to find a variety of bibliographic references. For example: when and where the books were published, how many copies are available at the moment, if  specific documents or author`s works  in the library holdings are available.

General administrative catalogue is the most comprehensive book catalogue in the library holdings. It combines different library catalogues for administrative purposes.

Systematic catalogue (SC) is a library catalogue in which bibliographic records are listed in tables of library classifications according to fields of knowledge. It represents the content of the library holdings according to fields of knowledge and informs readers about publications on a particular subject in the library.

The systematic catalogue was created in 1961, according to the tables of the library classification for public libraries (up to 1992).

The systematic catalogue according to the Universal Decimal Classification tables was created in 1992 (till present).

Systematic catalogues have alphabetical subject index. ASI is a kind of a “key”, which defines a field of a search for the required information and promotes its completeness. This is also a list of rubrics (on cards), introducing the contents of published works and other documents placed in a systematic catalogue.

The card file systems are invaluable reference resources while compiling the bibliography of works of different scientists, as well as the organization of exhibitions etc. Scientific potential of the university, publications and dissertations, monographs, conferences, and other materials of University scientists are kept in the card file systems.

Translated by Kulyk Mariia, AL-31a

 

     2-300x244

       Фонд НТБ ЧДТУ - це інформаційна основа навчального, наукового й виховного процесів університету. 

      До складу фонду входять: книги, офіційні документи, періодичні й продовжувальні   видання, дисертації, захищені в університеті, нормативна  література, видання на електронних носіях, тощо. Тематика комплектування  фонду визначається профілем наукової підготовки в університеті. Фонд бібліотеки універсальний за змістом, організований за галузевим принципом.

      Книжковий фонд НТБ ЧДТУ нараховує біля 380 тис. примірників. З них:

- навчальної літератури – 185613 пр.

- наукової літератури – 150662 пр.

- дисертацій – 163 пр.

- авторефератів – 804 пр.

Тематика зібрань: інженерна справа, машинобудування, обчислювальна техніка, мікроелектроніка, теплотехніка, гідравліка, електротехніка, радіотехніка, обробка металів, транспорт, організація виробництва, хімічна промисловість, металургія,  економіка, гуманітарні та суспільно-політичні науки. Бібліотека також має багатий фонд художньої літератури.


Library holdings of Scientific Technical Base of CSTU

is an informative basis of academic, scientific and educational processes of university

Books, official records, periodic and continuing editions, thesis defended in the university, normative documents, edition on electronic transmitters form the library holdings. The research area of library holdings is determined by the profile of scientific background at the university. Library holdings have universal contents, organized on branch principle.

The book holdings of CSTU Scientific Technical Base have about 380 thousand copies. Among them:

- Educational literature - 185613 copies;

- Scientific literature - 150662 copies;

- Dissertations - 163 copies;

- Abstracts of scientific paper- 804 copies.

Subject of collections: engineering, machine building, computer engineering, microelectronics, heating engineering, hydraulics, electrical engineering, radio engineering, metal processing, transport, organization of production, chemical industry, metallurgical engineering, economics, humanities and social and political science. The library also has a rich collection of fiction. 

 

Translated by Chernenko Bogdan, AL-31a