Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Про бібліотеку Дарунки бібліотеці Дарунок від професора Пасічника Ю. В.
Середа, 02 липня 2014 09:35

Дарунок від професора Пасічника Ю. В.

{socbuttons}
Завантажити прикріплення:

         Науково - технічна бібліотека ЧДТУ висловлює щиру подяку професору Пасічнику Ю.В.

      Подарована Вами література стала відчутним джерелом поповнення фонду та надала велику допомогу в теоретичній і практичній підготовці студентів, розвитку науково-дослідної  роботи університету.

загруженное                Книги, що надійшли в дарунок від професора Пасічника Ю. В.

1. Тарангул, Людмила Леонідівна

Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) [Текст] : [монографія] / Л. Л. Тарангул ; Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь : [б. в.], 2003. – 286 c. – ISBN 966-8071-56-5

2. Олешко, Анна Анатоліївна

Антикризове регулювання національної економіки: теорія і практика[Текст] : монографія / А. А. Олешко. – Ірпінь : [б. в.], 2012. – 350 c. – ISBN 978-966-337-289-1

3. Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики: опыт Украины и Белоруссии [Текст] : [монография] / [П. В. Мельник, С. В. Опышко, Т. А. Верезубова и др.] ; под ред.С. В. Опышко ; Национальный ун-т гос. налоговой службы Украины, Научно-исследовательский центр по проблемам налогообложения, Белорусский гос. экономический ун-т. – Ирпень : [б. и.], 2007. – 395 c. – ISBN 966-337-073-4

4. Бондаренко, В. М.

Ресурсний потенціал регіону: методологія формування та перспективи використання[Текст] : монографія / В. М. Бондаренко. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 380 c. – ISBN 978-966-2696-81-3

5. Підхомний, Олег Михайлович

Фінансова безпека України в умовах глобалізації[Текст] : монографія / О. М. Підхомний. – Л. : Сполом, 2012. – 357 c. – ISBN 978-966-665-748-3

6. Гаманкова, Ольга Олексіївна

Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 284 c. – ISBN 978-966-483-232-5

7. Мазур, Юлия Александровна

Модели динамики экономического роста с учетом налогового фактора [Текст] : [монография] / А. М. Мазур ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : [б. и.], 2007. – 100 c. – ISBN 978-966-02-4564-8

8. Інноваційна система податкового адміністрування в Україні: концепції, методи, інструменти [Текст] : монографія / [С. Г. Арбузов, В. П. Вишневський, В. Ю. Захарченко та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 440 c. – ISBN 978-966-374-683-8

9. Каракай, Юрій Васильович

Маркетинг інноваційних товарів[Текст] : монографія / Ю. В. Каракай. – К. : КНЕУ, 2005. – 226 c. – ISBN 966-574-765-7

10. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації [Текст] : монографія / НАН України, Інститут регіонального дослідження ; [наук. ред. У. Я. Садова]. – Л. : [б. в.], 2011. – 528 c. – (Проблеми регіонального розвитку). – ISBN 978-966-02-4252-4 (серія). – ISBN 978-966-02-6029-0

11. Калінеску, Тетяна Василівна

Інновації у соціально-економічному розвитку підприємств регіону[Текст] : монографія / Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга, М. О. Наталенко ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2012. – 271 c. – ISBN 978-966-590-965-1

12. Селянам про світову організацію торгівля: запитання та відповіді[Текст] / [Т. О. Осташко, О. М. Черниш, Є. Б. Мельник та ін. ; відп. за вип. Світлана Прокопенко, Олег Хомин] ; Інститут сільського розвитку. – К. :[б. в.], 2004. – 52 c.

13. Паранчук, Степан Васильович

Податковий менеджмент [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Паранчук, Є. М. Романів, О. С. Червінсь-ка. – 2-ге вид. – Л. : Львівська політехніка, 2007. – 276 c. – ISBN 978-966-553-656-7

бюджетна 14. Бюджетная система: Беларусь, Украина [Текст] : учебник для высших учебных заведений / [авт. кол.: И. А. Еремеева, Ю. Л. Грузицкий, И. Н. Жук и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Пасичника. – Ирпень : [Изд-во НУГНСУ], 2013. – 550 c. – ISBN 978-966-337-329-4

15. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 8-е вид., переробл. та доп. – К. : КНЕУ, 2013. – 520 c. – ISBN 978-966-483-627-9

16. Мошенский, Сергей Захарович

Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы [Текст] : [научное издание] / С. З. Мошенский. – М. : Экономика, 2010. – 240 c. – ISBN 978-5-282-03043-3

17. Банківська система [Текст] : навчальний посібник : [для студентів вищих навчальних закладів] / [М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, І. В. Барилюк та ін.] ; за ред. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 c. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-613-986-6

18. Тернопільщина. Край незвіданих скарбів[Текст] : фотоальбом / під ред. Ю. Грицини. – Т. : Діана плюс книги, 2012. – 96 c. – Загол. і текст парал. на укр., рос., англ. та пол. мовах. – ISBN 978-966-2673-49-4

 

Медіа